Kto będzie żył pod 1000 letnim rządem Chrystusa?

 Raj na ziemi

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest trudna, ponieważ nie ma informacji w Pismach Świętych, która by wprost na nie odpowiedziała.

Teologowie różnych wyznań religijnych mają różne przypuszczenia.

Za skrajne można uznać twierdzenie adwentystów, którzy uważają, że w tym czasie na Ziemi nie będzie życia.

Co to jednak za królestwo skoro brak jest poddanych?

Świadkowie Jehowy uważają, że w tym czasie ludzie zostaną doprowadzeni do rajskich warunków, nie będą umierali.

Zarówno adwentyści, jak i świadkowie Jehowy dla uzasadnienia swoich teorii zmieniają kolejność wydarzeń opisanych w Apokalipsie.

Twierdzę, że słowa z 21 rozdziały wydarzą się natychmiast po wydarzeniach opisanych w 19 rozdziale.

Zobaczmy jednak, jak kolejność wydarzeń opisuje księga Objawienia.

Księga Objawienia 19:11-21 opisuje Wielki Dzień Boga Wszechmocnego mylnie nazywany Armagedonem. Zniszczone zostaną wszystkie królestwa sprzeciwiające się władzy Chrystusa i wszyscy ludzie ich popierający.

Ostatni werset przekazuje taką informację:

„A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta” – Objawienie 19:21

W tym miejscu adwentyści twierdzą, że wszyscy ludzie bez wyjątku zginą i nikt nie zostanie na Ziemi.

Świadkowie Jehowy uważają, że oni przeżyją, a zginą tylko ci, co nie należą do ich organizacji.

A co mówi o dalszych wydarzeniach księga Objawienia?

Kolejny rozdział zaczyna się od słów:

„Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony” – Objawienie 20:1-3.

Rozdział 20 księgi Objawienia napisany jest w taki sposób, że informuje nas co się wydarzy na początku 1000 letniego królestwa Chrystusa i na koniec tego okresu.

Dowiadujemy się, że na początku szatan zostanie aresztowany, by nie zwodzić narodów, a na koniec dowiadujemy się, że zostanie wypuszczony i zwiedzie narody:

„A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by zwodzić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski” – Objawienie 20:7,8.

Po co ma być szatan zamknięty?

Po to by nie zwodzić narodów.

Niemożliwe więc jest, by Ziemia była pusta, bo gdyby tak było, to szatan nie miałby kogo zwodzić i jego więzienie nie miałoby uzasadnienia.

W wizji świadków Jehowy nie ma miejsca na podziały narodowe.

Według ich interpretacji narodów nie będzie, bo będzie jeden lud, a nawet jeden język.

Nie poświęcają słowu „narody” żadnej uwagi, jest to dla nich słowo niewidzialne, nie dostrzegają, że za nim idzie wola Boga, by każdy naród miał swoje miejsce na Ziemi.

„On z jednego wyprowadził wszystkie narody (etnos), aby zamieszkiwały całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Pana, by przez wyczucie Go znaleźli. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas” – Dzieje 17:26,27.

Świadkowie Jehowy uważają, że narody w sensie podziału granic przestaną istnieć i nastąpi teokratyczna wersja multikulti.

Z jakiegoś powodu uważają, że to co było kiedyś wolą Boga już nią nie będzie, bo nie będzie podziału terytorialnego dla narodów.

Jest to ich wersja Nowego Porządku Światowego (NWO).

Gdyby tak było, to po tysiącu lat zniknęłoby pojęcie narodu, przetrwałoby tylko to, co widoczne, czyli różnice rasowe, ale rasa to nie to samo co narodowość.

Tymczasem Księga Objawienia informuje, że po 1000 lat NARODY zostaną zwiedzione przez szatana. Gdyby nie było narodów, to proroctwo zapowiadałoby zwiedzenie ludzie mieszkających na całej powierzchni ziemi.

Od początku wolą Boga było, by narody szukały Boga i znajdując Go, oddały mu należną cześć (Dzieje 17:26,27).

Bóg Najwyższy dzieląc narody, rozdał je pod opiekę swoich Synów (Hioba 1:6; Daniela 10:13,20,21; 12:1):

„…jak Najwyższy dzielił narody, jak rozproszył synów Adama, jak ustanawiał granicę plemionom według liczby Synów Boga. Własnością JHWH został Jego lud Jakub, Jego dziedzicznym działem Iszrael” – Prawa 32:8,9.

Początkowo Synowie Boga dobrze wykonywali swoje zadani i dzięki temu słyszeliśmy o takich wiernych Bogu ludziach jak: Hiob, Danel i Melchizedek (Rodzaju 14:18-20; Ezechiela 14:14,20).

Nie byli oni Iszraelitami i nie pochodzili od Abrahama.

Melchizedek według listu do Hebrajczyków stał wyżej od Abrahama (Hebrajczyków 7:7).

Później jedynym narodem wychwalającym Boga Najwyższego był Iszrael, ale i oni nie byli wierni, więc potomkowie Judy zostali strąceni z tronu i prawowitego królestwa Judy miało nie być, aż przyjdzie ten, któremu ono się należy (Ezechiela 21:25-27).

Nadal władzę na narodami mają byli Synowie Boga, obecnie nazywamy ich demonami. Niektórzy rywalizują między sobą, ale wszyscy uznają za swego władcę szatana, co wynika z propozycji, jaką zły złożył Chrystusowi.

Wówczas wyprowadził Go, pokazał Mu wszystkie królestwa zamieszkałej w tej chwili i rzekł oszczerca do Niego:

„– Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo zostały mi wydane (zdradzone) i mogę je dać, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.

Lecz Jeszu mu odrzekł:

„– Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” Łukasza 4:5-8.

Władzę nad narodami Bóg dał swoim Synom, a oni walcząc między sobą lub tworząc unie państw, ustanowili królestwa, czyli jedną władzę nad kilkoma narodami i ta władza królestw została WYDANA szatanowi.

Królestwa, czyli władze międzynarodowe zostały w Biblii nazwane Bestiami.

Kiedy upadnie Wielka Nierządnica, Szatan całą swoją władzę przekaże ostatniej Bestii i jest to opisane w księdze Objawienia:

Pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc:– Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?

„A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba” – Objawienie 13:4-6.

Ta Bestia stanie na czele narodów, które przeciwstawią się Bogu i Jego Pomazańcowi.

Księga Objawienia 19 rozdział pisze właśnie o skutkach tej wojny.

Bestia zostanie zniszczona i jej zwolennicy, ale narody pozostaną i będą podlegały pod władzę Jeszu Pomazańca Bożego (Objawienie 12:5).

„A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga” – Objawienie 19:15.

Kiedy miałby ich paść, gdyby wszystkich wymordował?

Właśnie po Wielkim Dniu Boga Wszechmogącego na Ziemi zostaną ludzie, którzy nie dołączyli się do Bestii i szatan w walce przeciw Bogu i jego ziemskim sługom. Ludzie ci będą żyli jak zawsze, ale nie będzie szatana, który by ich buntował.

Prawdopodobnie wówczas spełnią się słowa:

„Błogosławieni łagodni, ponieważ oni odziedziczą Ziemię” – Mateusza 5:5.

Łagodni, czyli niezdolni do krzywdzenia innych zostaną na Ziemi, jako poddani Króla królów i Pan panów.

Kim są jednak królowie i panowie podlegli większemu Królowi i Panu?

To są właśnie naśladowcy Syna Bożego, którzy także będą paść pogan rózgą żelazną.

„A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici” – Objawienie 2:26,27.

Po potopie narody zostały przydzielone Synom Boga, ale kiedy ci zawiedli – Pierwszy z Synów Boga, Jeszu wybrał z narodów lud na chwałę Bogu Ojcu i członkom tego ludu obiecał władzę królewską.

„Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?” – Jakuba 2:5.

I taką nową pieśń śpiewają:

„– Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi” – Objawienie 5:9.

Jak będzie wyglądało życie na Ziemi?

Tego jak będzie wyglądało życie na Ziemi, możemy się tylko domyślać.

Są w Biblii proroctwa, które nigdy do tej pory się nie spełniły, więc możemy domyślać się, że będą dotyczyły okresy 1000 lat rządów Pomazańca Jeszu i podległych mu królów.

„Nie będzie tam takiego, kto by umarł przedwcześnie; nie będzie starca, który by nie osiągnął wyznaczonego mu czasu. Młodzieńcem nadal będzie ten, kto ma sto lat. A kto umarłby w wieku stu lat, będzie uznany za winnego grzechu i za dotkniętego klątwą. Zbudują domy i oni mieszkać w nich będą; zasadzą winnicę i spożywać będą jej plony. Nie po to będą budować, by inni tam mieszkali; nie po to będą sadzić, by inni spożywali. Dni mego ludu równe będą dniom życia drzew. Dzieła ich pracy będą niespożyte” – Izajasza 65:20-22 LXX Vocatio.

Prawda że ciekawa perspektywa?

Ja jednak nie życzę wam, byście mieli żyć wówczas na Ziemi.

Życzę wam, byście mieli władzę królewską nad jej mieszkańcami, byście paśli ich rózgą żelazną.

Krzysztof Król z https://www.Jeszu.pl

 

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: Envatoelements By Anna_Om

5 Responses to “Kto będzie żył pod 1000 letnim rządem Chrystusa?”

 • Andrzej on 15 kwietnia 2018

  Dziwi mnie fakt,tak małego zrozumienia biblii i dosłownego traktowania słów,jako pewnika,na zasadzie:bo tak jest napisane.Tysiącletnie królestwo,tak będzie okresem poznania prawdy w czystej postaci (to miecz wychodzący z ust Chrystusa),Szatan nie będzie mógł tej prawdy,w żaden sposób zmącić,przekręcić itp. (uwięziony,spętany na1000 lat).NARODY ŚWIATA…tak naprawdę,są tylko TRZY,-Pokolenia SETA,pokolenia KAINA i MIESZAŃCE,obydwu pokoleń,(to najliczniejsza narodowość).Patrz przypowieść o owcach 1-wsze owce,2-gie owce i rzesza owiec.Tysiąc lat,będzie okresem nauki w czystej postaci.Nikt nie będzie miał argumentu, (W OBLICZU PANA) nie wiedziałem,nie słyszałem,bo inni tak mówili…itd.Smutne jest tylko to,że pomimo poznania Prawdy,na krótko wypuszczonemu Szatanowi,uda się jeszcze zwieść i doprowadzić do zagłady,tyle istnień ludzkich.

 • mloo on 17 kwietnia 2018

  Robercie jak to jest z dniem sabatu czyli sobotą. Mamy wówczas nie pracować. A co jeśli pracodawca zmusza do pracy w sobotę ?

 • Robert on 18 kwietnia 2018

  mloo

  Ani Chrystus, ani apostołowie nie nakazali święcić Boga w konkretnym dniu.
  Dlatego sam o tym decydujesz, który wybierasz dzień.
  Najwygodniejszym jest niedziela, bo mamy wolne od pracy.

 • Bartek on 16 stycznia 2019

  Skoro ludzie na Ziemi w czasach rządów chrystusowych będą budować domy nie po to, by inni w nich mieszkali oraz sadzić winnice nie po to, by inni spożywali, to jak będzie wyglądać życie gospodarcze w tych czasach?Bo dzisiaj rolnicy uprawiają rośliny i mają je do spożywania, na sprzedaż lub jednego i drugiego.Masa budowniczych dziś buduje domy na handel.W czasie rządów chrystusowych będą ludzie wykonywać zawód rolnika, budowniczego i wiele innych?Np. jak będzie wyglądać zawód finansisty, bo dziś finansiści często zajmują się nierealną, tzw.:,,banksterską”, lichwiarską działalnością?Jak będą wyglądać emerytury?Jak będą wyglądać inwestycje?Dziś emerytury w sektorze prywatnym, to często spekulacje!Jak będzie wyglądać branża giełdowa?Jak będzie wyglądać branża bankowa?Jeśli Bóg JHWH dał ludziom wolną wolę, to w czasach chrystusowych może dojść do złamania prawa bożego/chrystusowego?Jak będzie np. z przypadkiem korupcji, złodziejstwa np. w polityce?Jak będą wyglądać państwa narodowe?Będzie samorządowość?Będzie parlamentaryzm?Jeśli ktoś złamie prawo boże w tych czasach, to co wtedy się z nim stanie?Będzie skuteczna kara śmierci i skuteczne prawo w państwach?Jak będą je ustalać?Natchnieniem bożym/chrystusowym?Po 1000 lat rządów Chrystusa Szatan ma podjąć próbę zwodzenia narodów z 4 narożników Ziemi!Bóg wyda na niego oraz sługi szatanowe karę w postaci zniknięcia mórz, a co za tym idzie, także i oceanów?Jaka będzie wówczas pogoda?Jeśli ma nie być mórz, a co za tym idzie, również oceanów, to skąd ludzie będą mieć wodę do picia?Będą 4 pory roku czy tylko jedna, czyli np. lato?Jak będą wyglądać dzisiejsze sporty zimowe?Będą zimowe igrzyska olimpijskie?

 • Robert on 17 stycznia 2019

  Bartek
  Pisma nie piszą o szczegółach, jednak wiemy, że narody dalej będą, systemu bankowego nie będzie.
  Będą ludzie sprawiedliwi, spokojni, nie będzie demonów, dlatego nastanie czas sprawiedliwości.
  Chrystus i Jego pomocnicy będą czuwać nad uczciwością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *