Największe święto chrześcijan

 Pamiątka śmierci Pana Jeszu

Największym świętem chrześcijan jest pamiątka śmierci Chrystusa.

Syn Boga tak powiedział:

Ewangelia Łukasza 22: 19

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: <<To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!>>”.

W czasach Pana Jeszu Pomazańca Bożego, w święto Paschy w Jeruszalem zgromadzali się wyznawcy Boga Iszraela, by złożyć ofiarę, a potem razem spożyć baranka paschalnego.

Była to pamiątka wyjścia Iszraelitów z Egiptu.

Iszraelici byli niewolnikami i Bóg JHWH za pośrednictwem Mojżesza, wyprowadził ich z niewoli. Dziś Pascha zgromadza wyznawców Chrystusa (pl. Pomazańca), gdziekolwiek oni są, we wspólnocie z ich Panem, prawdziwym Barankiem Bożym.

Jak wyglądała Pascha u Iszraeltów?

Na początku Pascha była świętem rodzinnym. Obchodzono ją o zmierzchu, na wiosnę, kiedy dzień równał się z nocą, czternastego dnia miesiąca Abib lub Miesiąca Kłosów (zwanego po niewoli babilońskiej Nissan).

Składano Bogu JHWH w ofierze młode roczne zwierzę, ofiarą było jagnię lub młody koziołek, nie koniecznie samiec, wolny od jakiekolwiek skazy. Składając ofiarę nie powinno się jej łamać żadnej kości. (Wyj 12: 3-51)

,,Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Iszraela o zmierzchu” – Wyjścia 12: 6.

„Nie mogą nic zostawić aż do rana ani też żadnej kości łamać; winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu” – Liczb 9: 12.

Krew baranka, miała być pokropiona na odrzwia i próg domu, jako znak zabezpieczenia u wejścia do każdego domu, mięso zaś rozdzielano podczas posiłku spożywanego przez uczestników gotowych do drogi. (Wyj 12: 8-11).

Do święta Paschy dodano Święto Przaśników

Z czasem, do święta Paschy przyłączyła się jeszcze inna uroczystość, jest to Święto Przaśników. Paschę obchodzono czternastego, a natomiast Święto Przaśników wypadało zwykle na piętnasty i trwało siedem dni.

Przaśniki to chleby były pozbawione zakwasu. (Kpł 23: 5-14)

„W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana – przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby” – Kapłańska 23: 6,7.

Pascha, jako Święto na przestrzeni wieków podlegało pewnym przemianom np.; na Synaju (Ks. Liczb rozdział 9), przy wejściu do Kanaanu (Jozuego rozdział 5), podczas przeprowadzenia reform Ezdrasza (2 Krn rozdział 30) z niewoli babilońskiej w 538 -15.

Najważniejsze jest, że wprowadzona przez Mojżesza w Ks. Powtórzonego Prawa, uroczystość ta o charakterze rodzinnym, przekształca się w Święto Świątyni.

„Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej, w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój,  lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia – tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu” – Powtórzonego Prawa 16: 5,6 (Pp 16: 13-16) BT.

Wszystkie święta należało obchodzić tylko w Jeruszalem. To, co dziś żydzi robią na całym świecie jest łamaniem prawa Mojżeszowego, czyli jest grzechem.

„I rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie święta Namiotów, gdy cały Iszrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to Prawo do uszu całego Izraela” – Powtórzonego Prawa 31:10,11.

Okazało się, że Bóg na takie miejsce wybrał Jeruszalem, a wcześniej miejscem tym był namiot spotkania.

Jeżeli kto z domu Iszraela zabija cielca albo owcę, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem, i nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu Spotkania, aby je złożyć w darze dla Pana przed mieszkaniem Pana, będzie winien krwi. Rozlał krew. Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu – Kapłańska 17:3,4.

Pascha stała się, więc okazją do wielkich pielgrzymek. Tam też, do Jeruszalem, śpieszą w licznych pielgrzymkach wierni. To, bowiem ma podwójne znaczenie: w Jeruszalem mieszkało imię Boga JHWH  i jest to centrum duchowe Iszraela. 

„…lecz wybrał pokolenie Judy, górę Syjon, którą umiłował – Psalm 78: 68.

Pascha Jeszu Pomazańca

Pan Jeszu Pomazaniec, Syn Boży przychodzi. Rozpoczyna swoją działalność i uczestniczy w obchodach Święta Paschy, ale pragnie innego rodzaju Paschy.

Zastąpi On dawną Paschę, to że ją wypełnił – dawna Pascha została zastąpiona pamiątką śmierci Chrystusa.

W czasie obchodów święta Paschy, Pan Jeszu wypowiada słowa i dokonuje czynów, które zmieniają sens tego święta.

W ten sposób mamy do czynienia z Paschą Syna Jedynego.  

Wszystkie relacje z przebiegu ostatniego posiłku Pana Jeszu Pomazańca, nie wspominają nic o jedzeniu baranka.

„Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa” – Kolosan 2:17.

Posłańcy Pana Jeszu dobrze rozumieli intencje i ukazali je w Ewangeliach opisując Ostatnią Wieczerzę. Lecz jest to wieczerza nowej Paschy, podając swoje Ciało do jedzenia i własną Krew do picia, Pan Jeszu przedstawia swoją śmierć, jako ofiarę paschalną.

Barankiem jest On sam:

„A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje».  Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.  I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” – Marka 14: 22-24.

Baranek symbolizował i proroczo zapowiadał Mesjasza. Kiedy Jeszu oddał swoje życie na ofiarę, to baranek stał się zbędny.

Naszym barankiem paschalnym jest Jeszu Pomazaniec.

„…Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy”  1 Koryntian 5: 6-8.

Z tego tekstu wyraźnie wynika, że chleb powinien być przaśny, czyli bez zakwasu, a naszym barankiem jest sam Chrystus.

Jemy, więc chleb z samej mąki i pijemy czerwone, wytrawne wino. To jest nasz posiłek spożywany przy okazji pamiątki śmierci Pomazańca. Nie jest to, więc bogata uczta cielesna, jest to prosta uroczystość.

Jedynym świętem, które Jeszu kazał obchodzić swoim oddanym i wiernym naśladowcom, jest Wieczerza Pańska.

Dla wszystkich tych, którzy zanurzyli się w imię Pana Jeszu jest to bez wątpienia najważniejsza uroczystość w roku.

Stanisław sługa Pana Jeszu z www.jeszu-jesu.pl

.

P.S. W tym roku pamiątkę śmierci Pana Jeszu obchodzimy 19 kwietnia 2019 r. po zachodzie słońca.

.

Form by (e)NeTesFoto: envanto elemnts By oizostudios

16 Responses to “Największe święto chrześcijan”

 • qrde blade on 11 lutego 2018

  Odrobina niezbędnej wszystkim GNOZY…
  Wielu z WAS już wie, że wszystko wokół zbudowane jest z energii w specjalnie ku temu celu stworzonym miejscu w którym wszystkim razem przyszło nam egzystować. W tym właśnie unikalnym energetycznie miejscu energia może w sposób niezakłócony poruszać się i trwać w czasie, a nawet implodować, tworząc martwą lub ożywioną materię, tworząc w ten sposób pozory jej materialnie odrębnej, dualnej formy.
  Energia ta tworzy POLE MORFOGENETYCZNE z którego WSZYSCY wokół w zależności od indywidualnego rezonansu energetycznego i DNA krwi korzystamy/ możemy skorzystać ( to są właśnie nawiedzające nas mi stąd ni zowąd idee, myśli, emocje ), a cała reszta powinna być tylko ww. efektów konsekwencją. Również każdy z nas sami, i to kompletnie bezwiednie na własny wpływ na tego uporządkowanego, ad-hock tworzonego obrazu/ zbioru swymi popełnionymi emocjami/myślami/ideami realny wpływ, zwykle zakłócając jego uporządkowany, uczyniony na wiadome podobieństwo obraz.
  Tak więc otaczający nas świat nie jest jak durnie głoszą narzucone nam masońskie prawa iście entropiczny, a dzieje się tak wyłącznie dzięki sprytnemu działaniu pozostawionych tu przez upadłych i rozmnożonych na kształt ROJ-u ludzko wyglądających HYBRYD, które tworzą wokół swój demoniczny KONTROLOWANY CHAOS tego pola/obrazu/ zbioru. Iluminowana świadomość tej możliwości według tzw. TEORII CHAOSU – to jest kreowania, ogłupiania tym samym całej nieznającej jego algorytmów zdurniałej RESZTY pozwala im już na etapie planów w sposób globalny, dyskretnie rządzić tym demonicznie materialnym łez padołem. Tak więc warunkiem koniecznym:
  1. Aby tworzyć i kontrolować CHAOS oraz wszystkie jego pochodne elementy: KONFLIKTY, WOJNY, SPORY, KŁÓTNIE, ect. należy samemu tworzyć dualny, HEGLOWSKI system wartości na zasadzie głoszonej medialnie TEZY i do niej ANTYTEZY,
  2. Na etapie tworzenia chaosu lub możliwie wcześniej przejąć wszystkie możliwe funkcje reprezentacyjne po przeciwnie zorientowanych w jego sporze elementach, aby móc mieć w każdej chwili przemożny wpływ na działania i podejmowane decyzje.
  3. Zyskiem z takiej powszechnie stosowanej, dyskretnie czynionej realizacji jest zwykle pozbawienie durnych stad możliwości na czas zareagowania, zastosowania asertywnych, logicznych w tych warunkach rozwiązań, niezmiennego generowania niskich, odmóżdżających emocji stada – wzburzenia, strachu, dezorientacji i w konsekwencji oczekiwanej, spolegliwej zgody na pokrycie wszelkich kosztów z zaproponowanej metody wyjścia z zaaranżowanego kryzysu tzw. SYNTEZY.
  4. To niby jedynie słuszne WYJŚCIE. to nagle zaproponowana, wyłącznie w swej długookresowej formie korzystna dla iluminowanych elit, zaproponowana przez nie forma SYNTEZY ( zwykle kosztownego lub obezwładniającego stada kompromisu) pozornie tylko dla nich moralnie korzystnego, a mimo to zawsze łaskawie przyjętego przez demoniczną, skorumpowaną, wiadomą, po obu stronach sporu zainstalowaną, decydującą reprezentacje, skrycie tworzących chaos TEZY i ANTYTEZY demonów wg. narzuconych stadom jedynie słusznych praw demoNkreacji.
  Proszę zwrócić łaskawie uwagę, że nie ważna w tym systemie jest jedynie myląca i faktyczna ocena moralnej wartości obu zaproponowanych możliwości, gdyż faktyczna ich realizacja i tak będzie wyłącznie i długotrwale korzystną jedynie dla wiadomej elity zaplanowanym skutkiem.
  Przykłady:
  a. Ostatnio popełniona ustawka/ faktycznie ochoczo jak o przymusowych szczepieniach podpisany przez Andrju prawny bubel o IPN
  TEZA: Zabroni używać pewnych nieprawdziwych zwrotów za wyjątkiem badań naukowych i działalności artystycznej
  ANTYTEZA: Rzekomo uniemożliwi ujawnianie prawdy o polskich zbrodniarzach biorących udział w HOLOCAUST-cie.
  SYNTEZA: Żałosny prawny bubel spowoduje, a faktycznie już spowodował bezkarne, masowe oczernianie Polski i Polaków za granicami Polski. Jak dotąd wyłącznie Polsce zaszkodził, a niczego specjalnie sobą nie wniósł. Będzie z pewnością wykorzystany do dalszego bezkarnego oskarżania Polski za granicami kraju w celu domagania się zwrotu mienia po żydowskiego łaknącym go jak żaba dżdżu organizacjom żydowskim. Tak więc teraz, aby uniknąć CHAOSU i żenującego blamażu, tak zmieni się poza świadomością społeczną zapisy ustawy, aby umożliwić za jej pomocą faktyczny, kolejny rozbiór Polski !
  b. wieloletnie POPiS-we rozgrywanie durnego elektoratu, zawsze w oczekiwany SYNTEZĄ sposób głosującego od kolejnej bandy do bandy.
  c. Obrzydliwa moralnie, cicha, pasterska zgoda, czyniona na wzór rzymskiego kolonizatora, Piłata umywającego ręcę, kiedy to na podobieństwo rabinicznej władzy Sanhedrynu, powinna w iluminowany sposób zabrać głos w takich umyślnie czynionych stadom demonicznych uczynkach i ewidentnych przeciwko niemu zaplanowanych morderczych spiskach, a jak zawsze skutkująca kompletnym brakiem jakiejkolwiek reakcji na zaplanowaną przymusową sterylizacje i depopulacje Polaków, powszechne zatruwanie zbiorników wody pitnej związkami Aluminium, Baru, Strontu rozpylanych nad od dawna zasłoniętą w tym celu chmurami Polską, stosowaniem kancerogennej i sterylizującej żywności GMO, chorym brakiem jej oznakowania, dziwacznie powtarzającym się występowaniem w wodzie, żywności, lekach, szczepionkach powszechnych, powolnych trucizn związków rtęci, skwalenu, aluminium, formaldehydów, stabilizatorów, glifosatów, obcego DNA ludzi lub chorych zwierząt, ect. Również brakiem prowadzenia i widocznej społecznie reprezentacji w jakichkolwiek badaniach kontrolnych w tym ważkim temacie.
  Jak widać pasterze i przysłowiowi Wilcy są w tym temacie dziwacznie zgodni, choc dosłownie kilka słów na niedzielnych kazaniach uciełoby łeb tej hydrze !
  WNIOSEK ZGODNIE ww. TEORIĄ CHAOSU:
  1. Wiadome wspomniane elity, w zdecydowanej większości wybrane przez stado, kontrolowane przez służby, reprezentujące polskie państwo, popełniły ten bubel prawny, będąc w pełni świadome wynikającego z niego CHAOSU i godząc się już na etapie jego tworzenia z wynikłymi z tego tytułu negatywnymi dla Polski i Polaków konsekwencjami.
  2. Nigdy naiwnie jak pozostałe durne stado nie popieraj żadnych, sugerowanych politycznie i medialnie rozpowszechnianych rozwiązań bez względu na ich sugerowaną moralną wartość, tak TEZY jak i ANTYTEZY, gdyż są one tylko zmanipulowanymi elementami gry, celowo tworzącymi społeczny chaos!
  Sam lub zespół wespół staraj się logicznie przemyśleć i przewidzieć ich dalekowzroczne, odległe w czasie syntetyczne konsekwencje i stwórz możliwie prawdopodobne, negatywne dla narodu ich demoniczne rozwiązania, aby zawczasu ujawnić wszechobecny wymierzony w Polskę i Polaków SZATAŃSKI SPISEK.

  WĘŻYKIEM, WĘŻYKIEM
  UZASADNIENIE:
  https://www.youtube.com/watch?v=t8b-fILP6GA&t=375s

 • Tomek on 11 lutego 2018

  Panie Robercie czy Chrystusa ukrzyżowano w święto paschy czy dzień przed nim?

 • Tomek on 17 lutego 2018

  Czy jeśli nie przyjąłem zanurzenia mogę obchodzić pamiątkę śmierci Chrystusa?

 • Robert on 17 lutego 2018

  Tomek

  potrzebne jest zanurzenie w prawidłowe imię Chrystusa, czyli Jeszu.

 • Tomek on 6 marca 2018

  Panie Robercie ostatnio zainteresował mnie temat rodziny Chrystusa, mam pytanie czy Miał rodzonych braci? jeśli tak proszę podać wersety Biblijne.
  Pozdrawiam.

 • Robert on 7 marca 2018

  Tomek

  Rodzeństwo Chrystusa:
  Mateusza 13:54-57
  „Przyszedłszy do swojej ojczyzny, nauczał w ich synagodze, tak że zdumieni pytali:
  – Skąd u Niego ta mądrość i moce? Czyż nie jest synem cieśli? Czyż matce Jego nie jest na imię Mariam (Maria), a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? I wszystkie siostry Jego czyż nie żyją u nas? Skąd więc ma to wszystko?
  I gorszyli się Nim. A Jeszu rzekł do nich:
  – Nie jest prorok pozbawiony szacunku, chyba że w swojej ojczyźnie i w swoim domu”.

 • Tomek on 7 marca 2018

  Czy coś wiadomo co stało się z rodzeństwem Chrystusa?

 • Tomek on 8 marca 2018

  Panie Robercie odnośnie jeszcze braci Chrystusa. Ewangelia nie precyzuje stopnia pokrewieństwa, zastanawia mnie jeszcze jeden fakt gdyby Chrystus miał rodzeństwo, nie miałaby też racji scena, w której ukrzyżowany Jezus powierza swoją matkę uczniowi, wypowiadając adopcyjne formuły: „Oto syn twój”, „Oto Matka twoja”, ten zaś przejmuje opiekę nad nią (J 19, 26-27
  Jak Pan myśli?

 • Robert on 8 marca 2018

  Tomek, nad faktami się nie rozmawia.
  Skoro Biblia pisze, że Chrystus miał rodzeństwo, to miał.
  Jeden z braci Chrystusa został zamordowany za wiarę.
  Polecam poczytać.

 • aneta on 30 marca 2018

  Witaj Robert,
  Czy Pscha nie byla ustalona dla narodu wybranego? czy to nas obowiazuje?
  Zydzi maja Passover w tym roku marca 30, dla czemu jest roznica miedzy 30 a 31 w twoim kalendarzu.
  Ostatnie pytanie, jak obchodzimy pasche to nalezy nic nie jesc przez 7 dni tylko chleb i wino czy normalne potrawy jemy i tylko przy obiedzie spozywamy wino i chleb.
  Bardzo dziekuje i przepraszam za pomylki :)

 • aneta on 30 marca 2018

  Witaj Robert, jestrze jedno pytanie. Jezeli obchodzimy pamiatke ostatniej wieczerzy jutro wieczorem to znaczy ze Pan Jeszu zmartwywstal w srode? nie rozumiem jak pisze w bibli ze Pan Jeszu zmartwywstal pierwszego dnia to by byla niedziela? dziekuje

 • Robert on 30 marca 2018

  Aneta,

  1 – Chrystus umarł biorąc pod uwagę obecną datę w sobotę około 15 godz. Trzy dni później zmartwychwstał.
  Podaj proszę wersety, które są niejasne.

  2 – Izrael obchodził pamiątkę wyjścia z Egiptu.
  Pan Jeszu biorąc pod uwagę nasz czas obchodził tę pamiątkę w sobotę po zachodzie słońca, czyli w niedzielę według izraelskiego zwyczaju.
  W tym momencie zamienił święto wyjścia z Egiptu na święto swojej śmierci.
  Obowiązek pamiątki obowiązuje każdą osobę zanurzoną w imię Jeszu.

  3 – Według naszego kalendarza pamiątkę obchodzimy 31 marca, ponieważ niedziela jest dopiero po 12 w nocy.
  Według kalendarza Izraela, niedziela zaczynała się po zachodzie słońca, czyli 1 kwietnia.

  4 – Paschę obchodzimy tylko jednego wieczora, tak jak to robił Chrystus z apostołami.
  Jemy wtedy chleb zrobiony z mąki i wody – bez drożdży i pijemy czerwone, wytrawne wino.
  Modlimy się i czytamy Pismo.
  Nic oprócz tego nie jemy i nie pijemy, na wzór wieczerzy Chrystusa z apostołami.

 • aneta on 31 marca 2018

  Dziekuje za odpowiedz. Lukasz 23:54 i 24:1 pisze o szabacie i pierwszym dniu tygodnia, czy to znaczy ze pierwszy dzien tygodnia to niebyla niedziela? czy dni byly lizcone inaczej? to znaczy ze my nie powinnismy obchodzic good Friday i easter sunday? Dowiadujemy sie teraz ze slowo easter niema nic wspolnego z Jeszu zmartwywstaniem, co otym myslisz? dziekuje

 • aneta on 31 marca 2018

  skoro Pan Jeszu umarl w sobote to dlaczemu mamy obchodzic w tem sam dzien ostatnia wieczerze? przepraszam ale jestem troche zgubiona
  Dziekuje

 • Robert on 31 marca 2018

  Aneta

  1 – Kalendarz Izraelitów zaczynał nowy dzień po zachodzie słońca. My obchodzimy Pamiątkę kalendarzem Izraelitów,
  czyli zaczynamy wieczerzę po zachodzie słońca, czyli według kalendarza Izraelitów – 1 kwietnia.

  2 – tak, te wszystkie nazwy świata, nie mają nic wspólnego z prawdziwą Pamiątką śmierci Pana Jeszu.
  Są wymyślone dla ludzi niemyślących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *