Czy Chrystus jest Bogiem Ojcem?

Bóg

Wiele ludzi traktuje Chrystusa, jak Boga Ojca. Twierdzą, że te dwie Osoby duchowe, to jedna Postać. 

Kim jest Bóg?

Bogiem został nazwany w Biblii anioł:

„21 Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pański Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pański. 22  Potem rzekł Manoach do żony: «Z całą pewnością pomrzemy, albowiem ujrzeliśmy Boga” – Sędziów 13:21.

Anioła/Posłańca, który jest sługą Stwórcy, nazywa się Bogiem. Z tego wynika, że nie jest to wyraz przypisany tylko Bogu Ojcu. Jest to pełniąca funkcja danej Postaci duchowej, ale nie tylko duchowej: 

„Powiedział JHWH do Mojżesza: Oto ustanawiam Ciebie bogiem dla faraona, a Aron Twój brat jest Twoim prorokiem” – Wyjścia 7:1.

„Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego za Boga” – Wyjścia 4:16.

Czy Chrystus to Syn i Ojciec?

Objawienie Jeszu Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, i [co] On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu, Janowi” – Apokalipsa 1:1.

Z pierwszych słów objawienia Jana, wyraźnie jest podział na Chrystusa i Boga Najwyższego. Gdyby Chrystus był Najwyższym Bogiem, to robiłby z siebie kabaret?

Po co miałby mówić, że sam sobie przekazuje wiadomości?

Poniższy werset znowu komunikuje podobną analogie:

„Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec – Marka 13:32.

Znowu mamy rozgraniczenie pomiędzy Chrystusem – Synem, a Stwórcą – Ojcem. Gdyby Chrystus był Najwyższym Stwórcą, jak twierdzi wiele religii, to jaki byłby sen wymienienia: „ani Syn, tylko Ojciec”?

Kto zatem jest ważniejszy, Syn czy Ojciec?

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał” – Jana 5:22-23.

Z powyższego wersetu dowiadujemy się, że Bóg posłał Syna i że Bóg oddał władzę Chrystusowi.

O tym samym mówi nam kolejny werset:

„Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich” – 1 Koryntian 15:27-28.

W tym wersecie zachowana jest hierarchia w Niebie.

Bóg – Stworzyciel jest Postacią najważniejszą, ale przekazał całą władzę Swojemu Synowi. To Chrystus sprawuje rządy.

Jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem, a Bogiem:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jeszu” – 1 Tymoteusza 2:5.

Szczepan widzi Boga i Chrystusa:

Otwiera się niebo i Szczepan widzi Stwórcę i Chrystusa:

„A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jeszu, stojącego po prawicy Boga. 56 i rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jeszu, przyjmij ducha mego!» 60A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał” – Dzieje Apostolski 7: 55-60.

Zauważ, do kogo zwraca się Szczepan w modlitwie?

Kiedy widzi Chrystusa i Boga, lud nie wierząc mu, zabija go, poprzez ukamieniowanie. Wtedy Szczepan zwraca się do Chrystusa: „Panie Jeszu, przyjmij ducha mego!”.

Czyżby zlekceważył Boga?

W żadnym wypadku. On dokładnie wiedział, że władza należy do Chrystusa. To jest taka sama sytuacja, jakbyś miał szefa w pracy, który przejął szefostwo od swojego ojca. Kiedy widziałbyś ich razem, to do kogo byś się zwrócił z ważną sprawą?

 

.
Brz Robert Brzoza

Form by (e)NeTes


76 Responses to “Czy Chrystus jest Bogiem Ojcem?”

 • nadia on 16 września 2014

  Dziekuje za fantastyczny artykul, ktory dal mi odpowiedz na cos, czego dawno szukalam .

 • ZastopujCzas on 16 września 2014

  Bardzo mi miło :)

 • Lechu on 7 października 2014

  Ewangelia św. Jana
  Rozd. 1

  1 Na początku było Słowo1,
  a Słowo było u Boga,
  I BOGIEM BYŁO SŁOWO !!!
  2 Ono było na początku u Boga.
  3 Wszystko przez Nie się stało,
  a bez Niego nic się nie stało,
  co się stało.

  10 Na świecie było Słowo,
  a świat stał się przez Nie,
  lecz świat6 Go nie poznał.
  11 Przyszło do swojej własności,
  a swoi Go nie przyjęli.
  12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
  dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
  tym, którzy wierzą w imię Jego –
  13 którzy ani z krwi,
  ani z żądzy ciała,
  ani z woli męża,
  ale z Boga się narodzili.
  14 A Słowo stało się ciałem
  i zamieszkało wśród nas.
  I oglądaliśmy Jego chwałę,
  chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
  pełen9 łaski i prawdy.

  Rozdz. 14

  9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

 • ZastopujCzas on 8 października 2014

  Apokalipsa 1
  ” Objawienie Jezusa Chrystusa,
  które dał Mu Bóg,
  aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem1,
  a On wysławszy swojego anioła
  oznajmił przez niego za pomocą znaków
  słudze swojemu Janowi.”

 • Stanisław Sylwestrowicz on 7 listopada 2014

  Drogi Robercie,

  Widzę, że masz gorliwość, ale z tego co piszesz wykazujesz znaczne braki w znajomości zasad interpretacji Pisma św. (zwanych zasadami hermeneutyki).
  Słowo „Bóg” w Ap 1:1 jest synonimem Boga Ojca i w niczym nie przeczy temu, że Jezus to ten sam Bóg (w końcu jest On jeden choć w trzech osobach). Popatrz na dwóch Sprawiedliwych w 1 J 5:20: 1 Jan. 5:20
  20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

  Natomiast fragment z Mk 13:32 mówi o Chrystusie będącym w stanie uniżenia Hebr. 2:7
  7. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go,
  Oraz:
  Filip. 2:6-8
  6. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
  7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
  8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
  Co oznacza, że nie możesz porównywać chwały Boga Ojca z nieco przesłoniętą chwałą Boga Syna będącego w stanie uniżenia – chodzącego po ziemi w ludzkim ciele.

  Gdyby ostatecznie Jezus nie był równy Bogu Ojcu co do boskiej chwały nie mógłby odbierać czci boskiej, a będzie to robił i to w obecności Boga Ojca: Filip. 2:9-11
  9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
  10. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
  11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

  Zważ, że to jest wypełnienie proroctwa: Izaj. 45:23
  23. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że PRZEDE MNĄ będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język,

  Zdecyduj się, albo wierzysz w dwu-teizm albo wierzysz w ortodoksyjną prawdę o jednym Bogu w trzech osobach.

  Pozdrawiam – Stanisław

 • ZastopujCzas on 8 listopada 2014

  1 – Tak, Chrystus jest Bogiem, ale nie Bogiem Stwórcą.
  Biblia wyraźnie w wielu wersetach rozgranicza Syna od Ojca:

  Objawienie 1:1
  „Objawienie Jezusa Chrystusa,
  które dał Mu Bóg,
  aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem”.

  Czy myślisz, że gdyby Chrystus, był jedną osobą z Bogiem to robiłby z siebie kabaret ?
  Po co miałby pisać, że sobie przekazuje objawienie ?

  Kolejny przykład: kuszenie szatana.
  Bóg pozwoliłby, aby sprawdzał Go szatan ?

  Kolejny przykład:
  Dzieje 7:55
  „55 A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».”

  Szczepan wyraźnie widział dwie osoby.

  2 – Chyba nie bardzo znasz moje poglądy.
  Jeżeli nie znasz, to skąd tyle pewności siebie i mówienie za mnie ?
  Można wcześniej spytać, a później wyrokować.
  Wolę taką kolejność.

  Bóg i Chrystus to dwie różne postacie.

 • Stanisław Sylwestrowicz on 8 listopada 2014

  Witaj,
  Dzięki za szybką odpowiedź.

  ad. 1. Jezus JEST Bogiem Stwórcą:

  Hebr 1:8-10
  8. Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
  9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
  10. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;

  Zauważ, że słowa Psalmu 102:26 przypisują dzieło stwórcze Bogu Jahwe, a Hbr 1:10 – Jezusowi (Synowi);

  Ponadto znasz pewnie treść: Kol. 1:16
  16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

  Z wersetem Objawienia 1:1 jest sprawa prosta. Zamieszanie wynika z użycia słowa „Objawienie”. Zwyczajnie oznacza to „odkrycie czegoś wcześniej nieznanego”, ale również oznacza porcję faktów i prawd jakie Bóg zdecydował się przekazać POPRZEZ Jezusa Janowi, a docelowo całemu kościołowi.

  Zatem dla Jana to, co przekazał mu Jezus, było objawieniem w pierwszym i drugim sensie. Dla Jezusa tylko w drugim, gdyż po wniebowstąpieniu cieszył się już tą samą chwałą jaką miał Z OJCEM zanim zszedł na ziemię. (porównaj J 17:5 w oryginale).

  Klasyczne ujęcie trynitariańskie nie traktuje Boga Ojca i Jezusa jako JEDNEJ OSOBY – (stąd nie na miejscu są Twoje komentarze w stylu „robiliby z siebie kabaret”). To są dwie osoby w obrębie tego samego BYTU boskiego. Niezrozumienie, że Bóg to jeden byt w TRZECH OSOBACH zdaje się być Twoim największym problemem.

  Co do kuszenia szatana. Nie doceniasz tego, że na ziemi Jezus był w pełni człowiekiem, a Jego atrybuty boskie pozostawały niejako przesłonięte (Flp 2:7 – zagadnienie kenozy). Zatem to aspekt LUDZKI Jezusa był kuszony a nie Boski.

  Rzeczywiście nie znam wielu Twoich poglądów, ale z tego co napisałeś w tym artykule (i odpowiedzi) wynika, że odbiegasz w sposób znaczny od prawd chrześcijaństwa historycznego.

  Skąd ta pewność? Od tego jak Pan Bóg w swej łasce zrodził mnie na nowo do życia z Nim (rok 1986 – kiedy miałem 24 lata) poznaję Jego Słowo (w tym 9 lat studiowałem Biblię w kontekście seminarium – ale nie jestem katolikiem). Co jednak najważniejsze, to fakt, że gdy Bóg otworzył moje oczy na prawdę o zbawieniu i Zbawicielu, to zajaśniało mi „poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym” (2 Kor 4:6) I odtąd wszelkie poniżanie chwały Chrystusa wyczuwam na kilometr.

  Pozdrawiam – Stanisław

  Widzenie Szczepana tylko potwierdza to co napisałem powyżej i nie jest żadnym problemem dla ortodoksyjnego chrześcijaństwa.

 • ZastopujCzas on 8 listopada 2014

  Stanisław sam cytujesz, to co zaprzeczasz.
  Hebr 1:8-10
  8. Lecz do Syna:

  Nie mam co komentować.
  Wszystkie argumenty przestawiasz na Boskość Chrystusa.
  Ja się z tym zgadzam.
  Chrystus został wywyższony do roli Boga, ale nie jest Bogiem Stwórcą.
  Wersetów na rozmowy pomiędzy Synem, a Ojcem jest dziesiątki.

  Czy sam Bóg rozmawiał by z sobą ?
  Proszę nie obrażaj Go, tylko włącz myślenie.

  Chrystus od samego początku był Synem Boga. Nigdy nie był Bogiem Stwórcą.

  Nie interesuje mnie historyczne chrześcijaństwo, tradycja czy przekazy ludzkie.
  Interesuje mnie przekaz biblijny.

  Widzenie Szczepana to dowód na którego nie masz kompletnie argumentów.
  Wystarczy ten przykład, aby dowieść, że Syn i Bóg to dwie osobne postacie.

  Chyba, że stwierdzisz, że Szczepan miał omamy ?

  Przykro mi ale nie masz argumentów.

  Nie podnoś żadnych innych argumentów, bo to nie ma sensu, dopóki nie wyjaśnisz historii Szczepana.

 • Lechu on 8 listopada 2014

  15 On jest obrazem Boga niewidzialnego –
  Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
  16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
  i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
  byty widzialne i niewidzialne,
  czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
  WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE.
  17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
  18 I On jest Głową Ciała – Kościoła.
  On jest Początkiem.
  Pierworodnym spośród umarłych,
  aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
  19 Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia
  20 i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
  przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
  wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

  Z tego wynika, że Syn miał udział w dziele stworzenia

 • Stanisław Sylwestrowicz on 9 listopada 2014

  Robercie,

  Znów się nie rozumiemy. Podaj precyzyjnie czemu zaprzeczam w cytowanych fragmentach?

  Zacytowałem Hbr 1:10 (z kontekstem) który to werset stoi w jaskrawej sprzeczności z Twoją tezą, jakoby Jezus nie był Bogiem Stwórcą. (Dorzuciłem też Kolosan, którego nie skomentowałeś).

  Ja nie tylko przedstawiam argumenty przemawiające za boskością Jezusa w ogólności. One mówią, że co do boskiego bytu Bóg Ojciec jest tym samym Bogiem co Bóg Syn, CHOĆ SĄ RÓŻNYMI OSOBAMI. Tego zdajesz się nie rozumieć ni w ząb.

  Stąd rozmowy Ojca z Synem nie są ŻADNYM DOWODEM przeciwko tożsamości ich bytu boskiego. Potwierdzają tylko, że to są różne osoby (w co oczywiście wierzę). Nie dowodzi to jednak tego co twierdzisz, że są odrębnymi Bogami.

  Twoje wykluczanie możliwości dialogu między dwoma osobami tego samego bytu Bożego oparte są nie na Piśmie, ale na ludzkim rozumowaniu. Zważ, że nasze spekulacje co Bóg może a co nie w oderwaniu od Jego objawienia o sobie samym są niezwykle naiwne. Zatem Twoja uwaga „włącz myślenie” wskazuje na bardzo niebezpieczną tendencję stawiania swojego rozumu nad Bożym objawieniem (poza tym trącą atakiem ad personam).

  Widzenie Szymona w NICZYM nie podważa mojej klasycznej trynitarnej teologii. Bóg jest w trzech osobach. Szczepan widział dwie z nich – gdzie tu problem?

  Twoim zaś problemem jest to, że wierzysz w dwu-teizm (przynajmniej dwu, jeśli nie trój-teizm) gdyż Bóg-nie-Stwórca nie może być jednym z Bogiem-Stwórcą, a zatem zadajesz kłam twierdzeniu tak ST jak i potwierdzeniu jego przez Jezusa, że Bóg jest jeden (Mk 12-29).

  Chowasz się za twierdzeniem „dwie postaci” Boże. Proszę wyjaśnij co masz na myśli.

  Pozdrawiam – Stanisław

 • Robert on 9 listopada 2014

  Oj Stanisław, troszeczku zamotałeś.
  Myślisz prawidłowo, ale odrzuć filozofie i „religijne” myślenie.

  Piszesz słusznie:
  „że to są różne osoby (w co oczywiście wierzę)”.
  a później piszesz:
  „Bóg Ojciec jest tym samym Bogiem co Bóg Syn, CHOĆ SĄ RÓŻNYMI OSOBAMI”.

  Filozofia zabiła prawdę, a Ty ją uprawiasz.
  Biblia i przekaz biblijny jest prosty:

  Łukasza 10:21
  „W tej to chwili rozradował się Syn Boga w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.

  Dobrze zakończmy tę konwersacje.
  Szanuję Twój pogląd.

  Moim zdaniem:
  Ojciec – Bóg Stwórca i Syn Chrystus, to dwie odrębne osoby.
  Duch święty jest niżej od tych dwóch Postaci.

  Nie ma Trójcy, ponieważ wtedy Chrystus i Bóg musieliby być jedną osobą. Temu przeczy Biblia.

  Serdecznie Pozdrawiam
  Robert

 • Lechu on 10 listopada 2014

  Robert.
  Stanisław ma rację.

  Wyjaśnienie istoty bóstwa masz w ewangelii św. Jana rozdz. 14

  9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

  Osoby Trójcy „przenikają” się a zarazem tworzą odrębność osobową. Tego się nie da wytłumaczyć, w to trzeba uwierzyć.

  Jan w prologu swojej ewangelii pisze, że :
  1 Na początku było Słowo1,
  a Słowo było u Boga,
  I BOGIEM BYŁO SŁOWO !!!

  A więc Jezus jest Bogiem, bowiem On jest Słowem czego dowiadujemy się z dalszego tekstu , że
  14 Słowo stało się ciałem
  i zamieszkało wśród nas.
  I oglądaliśmy Jego chwałę,
  chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
  pełen9 łaski i prawdy.

  To, że Jezus jest Stwórcą nadmienia św. Paweł w liście do Kolosan
  Kol, 1, 15-20

  15 On jest obrazem Boga niewidzialnego –
  Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
  16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
  i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
  byty widzialne i niewidzialne,
  czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
  WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE.
  17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
  18 I On jest Głową Ciała – Kościoła.
  On jest Początkiem.
  Pierworodnym spośród umarłych,
  aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
  19 Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia
  20 i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
  przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
  wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

  O tym, że w Trójcy Osoby ze sobą rozmawiają wspomina o tym Dawid w Psalmie 110:

  Rzekł Pan do Pana mego: *
  „Siądź po mojej prawicy,
  Aż uczynię Twych wrogów *
  podnóżkiem stóp Twoich”.

  Werset ten jest przytoczony w Ewangelii wg. św. Mateusza 22:44 gdzie Bóg jest „Panem”, a Jezus jest „Panem moim”.

  Widzenie Szczepana trzeba wziąć na wiarę. W Kościele Katolickim pięknie ujmuje to pieśń TE DEUM: „… po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca Syn jedyny … ”

  Pozdrawiam
  Lechu.

 • Robert on 10 listopada 2014

  @Lechu
  Podajesz wersety, które świadczą o Boskości Chrystusa.
  Ja się z tym zgadzam.

  Przecież w wersecie Jana 44 wyraźnie Chrystus opowiada o swoim Ojcu.
  „Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?”
  Czy Chrystus powiedział ja jestem Ojcem ?
  Nie.

  Twoje wytłumaczenie na temat tego co zobaczył Szczepan jest powalające :)
  Napisałeś:
  „Widzenie Szczepana trzeba wziąć na wiarę.”
  Co to znaczy ?
  Wytłumacz ?
  Szczepan zobaczył dwie postacie Syna i Ojca, jak to możesz inaczej zinterpretować ?

  I tutaj podaję kolejny werset do przemyśleń:
  Apokalipsa 1:1
  „Objawienie Jezusa Chrystusa,
  które dał Mu Bóg,
  aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem”.

  Czy uważasz, że Bóg jest klaunem ?
  Jeżeli Chrystus byłby Stwórcą, to pisałby, że sobie przekazuje objawienie ?
  i odwrotnie
  Gdyby Bóg był Chrystusem przekazywałby sobie informacje ?

  Nie. Nigdy by nie napisał w ten sposób.
  Jest to kolejny werset obok przekazu Szczepana, który mówi, że Bóg Ojciec i Chrystus to dwie różne postacie.

 • Stanisław Sylwestrowicz on 10 listopada 2014

  Lechu,

  Tak właśnie jest gdy się patrzy na Boże objawienie oczyma wiary (słusznie, że to podkreśliłeś).

  Problem tych co ulegają „filozofiom i religijności” :) wynika z tego, że chcą wszystko przefiltrować ludzkim rozumem (błąd Ariusza, Pelagiusza, neo-Arian , Arminiusza i jego uczniów, Unitarian, Braci Polskich, Onness Pentecostal Church, itp.).

  Bóg góruje nad nami jak Stwórca nad stworzeniem dlatego prawdą o Nim jest tylko to co On objawił. Doktryna Trójcy jest jedynie usystematyzowaniem Bożego objawienia.

  Pozdrowienia – Stachu

 • Stanisław Sylwestrowicz on 10 listopada 2014

  Robercie,

  Masz rację, czas podsumować dyskusję.

  Zgadzam się w tym punkcie: myślę prawidłowo :))))

  Natomiast tym, który powinien odrzucić spekulacje ludzkie nie jestem ja. Wykazywałem Ci, że Boże objawienie jasno pokazuje Boga JEDNEGO lecz objawiającego się przez trzy OSOBY. Ty za wszelką cenę próbujesz to racjonalizować bo Ci się w głowie zdaje nie mieścić, że ten sam Bóg może być bytem trój-osobowym. Nadbudowujesz więc ludzkie uproszczenie tej rzeczywistości natury Boga, która – przyznam – jest trudna do uchwycenia ograniczonym istotom ludzkim.
  Zatem to Ty tworzysz filozoficzno-religijne myślenie.

  Zaprzeczanie prawdy trójjedynym Bogu plasuje Cię w bardzo niebezpiecznej pozycji, gdyż Zbawiciel, który byłby sub-Bogiem (nie-Stwórcą) nie może zbawić, bo nie zadośćuczyniłby swoją ofiarą urażonemu majestatowi rzekom wyższego Boga Stwórcy.
  Podobnie jak anioł czy doskonały człowiek – nie byliby w stanie zadośćuczynić za grzechy ludzkości.

  Stawia Cię to również w bardzo niebezpiecznej pozycji, jako tego, który usiłuje nauczać innych. Jeśli głosisz innego Jezusa, innego Boga, to prowadzisz innych do zguby. To nie są błahe sprawy.

  Dlatego apeluję, żebyś przemyślał jeszcze raz to w co wierzysz w kwestii natury Boga, póki jest jeszcze czas.

  Pozdrawiam – Stanisław

 • Robert on 10 listopada 2014

  Wiesz na czym polega podsumowanie ?
  Na przedstawieniu swoich poglądów.

  Ty ich nie przedstawiłeś, tylko skupiłeś się na mojej osobie.
  Typowe…
  Mnie zostaw w spokoju, ponieważ to co prezentuje, jest przedstawione w Biblii.

  Cieszę się, że nikt nie jest w stanie obalić wielu wersetów, które Bóg dał nam jako broń przeciwko wymyślonym doktrynom.
  I to jest piękne :)

 • Robert on 10 listopada 2014

  Stanisław szerzysz fałsz.

  Przeczytaj uważnie, jak zachowali się żydzi, kiedy usłyszeli inną prawdę od sług Bożych:

  Dzieje 17:11
  „Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

  Co robili, kiedy usłyszeli prawdę ?

  Czytali, myśleli, analizowali.
  i co..?
  Zostali za to pochwaleni !!!

  Do sprawdzania prawdy, którą szerzą religie mamy wykorzystać umysł.

  Powtarzam umysł, talenty, zdolności.

  P.S. Polecam, abyś dodał jeszcze do listy następujących myślicieli: Lenin, Stalin, Trocki, Soros.

 • Stanisław Sylwestrowicz on 11 listopada 2014

  Robercie,

  Nie zamierzam spierać się z Tobą w kwestii podrzędnych tematów (np. czym jest a czym nie jest podsumowanie – bo może być podsumowaniem omówienie postaw w dyskusji jeśli oponent nie przyjmuje logiki argumentacji).

  Z doświadczenia jakie wyniosłem z debatowania na tematy wiary wynika, że bez odniesienia się do postaw/ram światopoglądowych, dany człowiek czasem nie jest w stanie zrozumieć gdzie tkwi jego błąd.

  Popatrz na swój ostatni wpis: „…to co prezentuje, jest przedstawione w Biblii.” Ależ oczywiście, że wychodzisz z Biblijnych treści, ale zważ, że każda sekta para-chrześcijańska robi dokładnie to samo. Również ortodoksyjni chrześcijanie też reprezentują to co jest w Biblii!

  Linia demarkacyjna między prawdą a zwiedzeniem bierze się z tego, na ile rozminęliśmy się z zamysłem natchnionego autora.

  Jeśli uważasz, że to co głosisz jest w 100% nauczaniem Biblii to znaczy, że masz problem z samokrytycznym spojrzeniem. A to jest niebezpieczne.

  Piszesz: „Cieszę się, że nikt nie jest w stanie obalić wielu wersetów, które Bóg dał nam jako broń przeciwko wymyślonym doktrynom.”
  Mam nadzieję, że to żart, ale obawiam się, że nie. Tych wersetów NIKT Ci nie obali nie dlatego, iż nie miałby dobrych argumentów, ale dlatego, że Ty po prostu NIE PRZYJMIESZ żadnego argumentu, który podważyłby TWOJĄ ich interpretację.

  Weź słynne widzenie Szczepana. Kilkakrotnie wykazałem Ci, że na tym fragmencie możesz zbudować JEDYNIE argument, że Jezus i Bóg Ojciec są odrębnymi OSOBAMI (w co i tak wierzą ortodoksyjni chrześcijanie). ALE NIE MOŻESZ na jego podstawie udowodnić, że są RÓŻNYMI BYTAMI. Ty tego nie jesteś w stanie zobaczyć, zrozumieć,… a może przyjąć.

  Zatem wzywam Cię ponownie do rewizji swojej postawy wobec innych, którzy nie mniej niż Ty gorliwie studiują Boże Słowo i na umysły których Duch Święty może mieć nie mniejszy wpływ.

  Pozdrawiam – Stanisław

 • Robert on 11 listopada 2014

  @Stanisław

  Jeżeli masz choć trochę otwarty umysł, to weź ten werset, daj przeczytać dziecku i niech powie swoimi słowami co myśli o tym.

  Jak możesz zrobić z tego wersetu filozofie:
  Dzieje 7:55
  „55 A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».”

  Przekaz jest, aż nadto prosty.
  „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.
  Co tu chcesz komentować ?
  Myślisz, że Bóg i Chrystus przemawiają do profesorów, badaczy, inteligentów ?
  Nie, Biblia jest również dla prostych ludzie, więc nie rób z niej filozofii.

  Dzieje 17:11
  „Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

  Łukasza 10:21
  „W tej to chwili rozradował się Syn Boga w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.

 • Lechu on 11 listopada 2014

  Witaj Robercie.

  Czytając Twoje wypowiedzi myślałem, że jesteś katolikiem. Niestety myliłem się, jestem tylko człowiekiem. Po ostatnim Twoim bezpardonowym ataku na Stefana, który wcale nie musi być księdzem, żeby znać główne Prawdy Wiary i Biblię, zastanawiam się jakiego wyznania jesteś, bo atak został przypuszczony przez człowieka, który katolików nienawidzi. Przyznaję, że rozumowanie Stefana jest mi bardzo bliskie mimo, że go nie znam osobiście (szkoda) i mimo, że sam też nie jestem księdzem.
  Ponieważ dalsza dyskusja tutaj chyba nie ma sensu, gdyż uważam, że wszelkie biblijne argumenty zostały przytoczone a dyskusja przerodziła się w niepotrzebną agresję pozwolę sobie na wyrażenie świadectwa mojej i jak mniemam Stefana (Stefan, przepraszam, że to bez Twojej zgody) wiary w Boga. Jeśli mojego stanowiska nie uszanujesz, tak ja Twoje szanuję, to faktycznie dalsza dyskusja jest bezcelowa.
  Moja wiara polega na tym, że czczę jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając Istoty. Inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała i jeden majestat. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i Duch Święty; a jednak nie trzej wszechmocni, lecz Jeden Wszechmocny. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn i Bogiem jest Duch Święty; a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden Bóg. Ponieważ jak każdą z osobna Bogiem i Panem prawda chrześcijańska wyznawać mi każe, tak katolicka religia zabrania mi mówić o trzech bogach lub trzech panach.

  Pozdrawiam
  Lechu

  P.S. Jestem członkiem Rycerstwa Chrystusa Króla

 • Lechu on 11 listopada 2014

  Końcówka powinna brzmieć: Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda chrześcijańska wyznawać mi każe, tak katolicka religia zabrania mi mówić o trzech bogach lub trzech panach.

  Przepraszam za pominięcie wyrazu przez co moja wypowiedź mogła być mniej zrozumiała.

  Lechu

 • Robert on 12 listopada 2014

  Jestem chrześcijaninem, wyznawcą nauk Chrystusa i pierwszych apostołów.

  Jesteś niesprawiedliwy, widząc tylko jedną stronę medalu.
  Pozdrawiam
  Robert

 • Robert on 12 listopada 2014

  Stanisław, Twoje komentarze nie zostały opublikowane, ponieważ w kółko powtarzasz te same argumenty.

  To forum nie służy do kłótni.

  Miałeś możliwość podsumowania swoich poglądów, ale wolałeś skupić się na mojej osobie.

 • dv on 17 grudnia 2014

  dokładnie
  Chierarchowie różnych religii oraz tzw ojcowie kościoła w poprzednich wiekach a obecnie religioznawcy, obecnie tzw biblioznawcy zawłaszczyli sobie prawo do interpretowania biblii.
  A sprawa jest prosta, wystarczy odpowiedziec sobie kogo wybrał Jezus na apostołów? prostaków, prostych ludzi, którzy często gęsto nie umieli pisać i czytać a jednak zrozumieli nauki Jezusa.
  Dobry przykład z dzieckiem. Ono nie uprawia filozofii, dla niego czarne to czarne a białe to białe. I jak przeczyta w tekście powiedzmy w biblii że Szczepan widział Boga i Syna to tak to zrozumie że Szczepan widział 2 osoby a nie Boga w dwóch osobach. Tak samo bedzie jak przeczytać dziecku bajkę i będzie tam napisane że Robert rozmowiał ze Stachem i Lechem to dziecko też tak to zrozumie a nie inaczej. Wiec Stachu i Lechu naprawdę odrzućcie filozofię. KRK w żadnym z dogmatów nie opiera się na prostych łumaczeniach a zawsze wszystko gmatwa, owija w bawełnę. Ja też kiedyś był katolikiem ale jednak mając otwrty umusł potrafiłem odsunąć na bok interpretacje KRK a wszystko stało się proste. KRK uprawia filozofie a z prostego rachunku 2+2 mówi że jest 5

 • służyć Bogu on 9 lutego 2016

  Panie Robercie, trochę pan się zuchwale zachowuje. Prawda jest taka, że mimo iż Bóg objawił Słowo, żaden człowiek nie zna istoty i natury Boga, Syna i Ducha. I zapewne nigdy ich nie poznamy, bo tylko Bóg Jedyny to wie, a wchodząc w posiadanie tego typu wiedzy i pojmowania, musielibyśmy stać się jak On. Więcej pokory. Już jeden taki chcial stanąć w miejscu Boga. I doskonale wiemy jakie to ma skutki. Więc nie może pan mówić, ze pan coś „wie na pewno”, albo „wie” co mowi pismo po czym podaje pan swoje wyjasnienie, bo tak nie jest. Akurat pańska interpretacja przedstawia…wielobóstwo (że kim innym jest Bóg, Syn i Duch)… Trójca wg pana jest mitem, jednak nie jest pan Bogiem, żeby ją pojąć; Trójca może być jednością na poziomie, o jakim nie mamy pojęcia i którego siła rzeczy nigdy nie będzie nam dane pojąć i poznać. Bóg daje zrozumienie tym, którzy go o to proszą. Ale tylko w takim zakresie, na jaki On nam pozwala. Nie możemy poznać istoty Boga tak, jak On ją zna. I nigdy tak się nie stanie. Dostaliśmy tylko wskazówki do tego, aby zrozumieć Jego działanie w naszym życiu. Pan podaje do publicznej wiadomości swoje rozumienie i broni go do upadłego, jakby było jedynym słusznym. A nie o to chodzi. Każdy kto czyta Pisma, prędzej czy później je zrozumie. Ja się nigdy nie ośmielę mówić ludziom, co wg mnie znaczy jakiś zapis Pisma. Zawsze polecam ludziom czytać i modlić się o zrozumienie. Za dużą wiedzą idzie duza odpowiedzialność. Ja wolę ludzi w błąd nie wprowadzać, bo wiem, jaka kara się z tym wiąże. Na zakończenie wersy z Jana 8:58 „Jam jest” (por. Izajasza 52.6) i Jana 10:30 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Uzasadnianie tezy, że Chrystus to nie Bóg Stwórca też nie wynika wprost z Pism. Bóg przyjął postać Syna Człowieczego, aby ludzie zrozumieli, że nawet mając ludzkie ciało, mogą być Bożymi dziećmi i nie grzeszyć.
  I prosze się nie oburzać, że robię „osobiste wycieczki”; nie znam pana i nie oceniam; oceniam tylko pańskie czyny. Ja wiem tylko jedno w poruszanej kwestii: nie mam żadnych podstaw, aby twierdzić, iż znam naturę i istotę Boga, Syna i Ducha; tylko tyle, że są jednością. Ale powtórzę: nic ponad to nie wiemy i zapewne się nie dowiemy, bo musielibyśmy się stać jak Bóg…

 • służyć Bogu on 9 lutego 2016

  Ponadto, raz pan pisze, że posłaniec to tylko sługa i nie może reprezentować osoby tego, który go posłał, innym razem, że posłaniec reprezentuje swego pana i jest mu równy (w innym artykule); takie właśnie błędy rodzi ludzkie rozumienie Bożych spraw i tłumaczenie ich na sposób ludzki. Przyjąć na wiarę. Zrozumienie przychodzi od Boga do tych, którzy się o to modlą.

 • służyć Bogu on 9 lutego 2016

  Kolosan 1:12-16 „Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”
  (Powyższe z Biblii Warszawskiej, ale dla porównania nawet bardziej jednoznaczne tłumaczenie https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/12/chapter/1/verse/16)

 • Robert on 13 lutego 2016

  @służyć Bogu

  Niby to ja miałbym według ciebie stanąć w miejsce Boga?
  Co za niedorzeczności piszesz.
  Trochę odpłynąłeś w swoich wnioskach….

  Nie ma żadnej trójcy.
  Jest Bóg Ojciec, Syn Boży i posłaniec Duch św.
  Jest tyle na ten temat wersetów, że tylko osoba bardzo zaślepiona nie zrozumie tego.
  Wiele razy podawałem wersety na tym blogu.

  Jeżeli to Bóg Ojciec przyjął postać Chrystusa, to jak zrozumieć werset, który mówi, że Boga nigdy nikt nie widział?

  :)

  Będzie ciężko… chyba, że użyjesz filozofii zamiast wersetów biblijnych.

  Piszesz: „raz pan pisze, że posłaniec to tylko sługa i nie może reprezentować osoby tego, który go posłał, innym razem, że posłaniec reprezentuje swego pana i jest mu równy (w innym artykule); ”

  Bardzo proszę wkleić tutaj te dwa fragmenty wraz z całym kontekstem.

 • Agnieszka on 11 kwietnia 2016

  https://www.thelivingword.org.au
  https://www.thelivingword.org.au/grand-design/session7.php.php
  Gdzie w bardzo przystępny sposób w lekcji 7 już pierwsze słowa z Ksiegi Rodzaju informują nas o tym, że to Chrystus jest Stwórcą, natomiast w lekcji 8, wyjaśnienie Tetragramu JHWH, że to również Chrystus.
  Wykłady w jezyku angielskim tłumaczone z języka hebrajskiego.

 • Agnieszka on 11 kwietnia 2016

  Korekta do drugiego linku:
  https://www.thelivingword.org.au/grand-design/session7.php

 • Agnieszka on 11 kwietnia 2016

  Uzupełnienie do moich powyższych informacji.
  Jestem osobą która zgłębia swoją wiedzę w języku hebrajskim, mieszkam w UK na tzw. żydowskiej dzielnicy, kiedyś pracowałam jako opiekunka do dzieci u ultraortodoksyjnych Żydów i „sposobem” od dzieci nauczylam się poniekąd tego języka.
  Współczesny język hebrajski nie jest zbyt poprawny by zbadać niektóre bardzo istotne fragmenty w Piśmie Świętym, ponieważ początkowo Biblia została spisana w jezyku paleo-hebrajskim wywodzącym się z języka fenickiego, tzw. biblijno-hebrajski. Był to bardzo prosty język przedstawiany jako pismo obrazkowe i język ten do dziś nie posiada znaków interpunkcyjnych, rozróżnienia malych / wielkich liter – wszystkie litery są tej samej wielkości, nie posiadał całej gramatyki jaką posiadamy dzisiaj w różnych językach, zaimków, przyimków, itd.
  W jezyku hebrajskim każda litera ma 70 różnych znaczeń, każda litera to obraz, nuta muzyczna, numer. Tworząc wyrazy i składając je w zdania będziemy wiedzieli z kontekstu o co chodzi.
  Podam przykład : litera ALEF oznacza głowę byka – co wskazuje na moc, siłę, litera BET to namiot, dom. Łącząc te litery otrzymujemy wyraz AB czyli Ojciec, siła domu.

  Znaczenie TETRAGRAMU JHWH, IHVH, YHVH.
  Napisałam w różny sposób, ponieważ nie w każdym języku mamy takie same litery, jak również w niektórych językach nie mamy liter które występują w innych językach.
  JOD oznacza rękę ludzką
  HEW oznacza spójrz, objawic
  WAW oznacza gwóźdź, kołek
  HEW to spójrz, objawic
  Złożmy to zatem w jedną całość. Zdanie jakie zbudujemy z tych wyrazów brzmi : POPATRZ NA MOJA RĘKĘ SPÓJRZ NA GWÓŹDŹ i dalej czytamy w Bibli : JEŚLI CHCESZ POZNAĆ KIM JESTEM.
  Piłat rozkazał umieścić tabliczkę nad ukrzyzowanym Jezusem w trzech językach :
  Łacina: INRI IESUS NAZARENUS REX IUDAREOUM
  Greka : INBI IESOUS NAZORAOS BASILEUS IOUDATION
  HEBRAJSKI : YHVH YESHUA HANATZRI VEMELECH HAYHOODEM
  Co wszystko oznacza JEZUS NAZAREJCZYK KRÓL JUDEJSKI.
  Ciekawostka: W cerkwi mówimy ISUS (tzw. język staro – cerkiewny ) z greckiej Septuaginty, ponieważ w języku greckim nie występuje litera ” H „, więc została zastąpiona literą ” S „, natomiast ” V ” odczytano, bądź celowo zmieniono jako literę ” U ” .
  Wszędzie cztery magiczne litery.

  Co oznacza słowo TORA?
  Składa się z czterech liter :
  TAV – przymierze, krzyż
  WAW – gwóźdź, kołek
  RESZ – człowiek, głowa człowieka
  HEW – objawić
  Składając te litery w całość, otrzymujemy następujące zdanie: TEN KTÓRY JEST NASZĄ GŁOWĄ ZOSTAŁ PRZYBITY GWOŹDZIAMI DO KRZYŻA.
  IHVH to imię przymierza i nie oznacza imienia w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak jak Jezus Chrystus to nie imię i nazwisko.
  Jezus oznacza Zbawiciel, a Chrystus z greckiego Christos oznacza Pomazaniec.
  Ja serdecznie zachęcam do samodzielnego zgłębiania wiedzy w języku hebrajskim – który to język wbrew pozorom nie jest na prawdę aż taki trudny.
  Jeżeli autor bloga pozwoli mi na dzielenie się informacjami i moim odkryciem Prawdy – jaką jest sam Jezus Chrystus, będzie mi bardzo miło.
  Pozdrawiam serdecznie.

 • Agnieszka on 11 kwietnia 2016

  Ciąg dalszy moich wypowiedzi.
  Ciekawostka: HOVAH (JeHOVAH) w języku hebrajskim oznacza : zburzyć, zniszczyć, zrujnowac.
  HAVAH oznacza tego który daje życie, istnienie.
  Stwórca obdarzył tym „imieniem” kobietę którą stworzył.
  Havah (czytamy Hava) to Ewa – w jezyku biblijno – hebrajskim. W współczesnym hebrajskim – Chavi – zupełnie inaczej.
  W żaden sposób nie mam na celu nikogo urazić – kiedyś również byłam w niewiedzy i w moim życiu wydarzyło się coś co „popchnelo” mnie do, nazwę to – samodzielnego zbadania tematu.
  Jest takie mądre powiedzenie : UMIESZ LICZYĆ? LICZ NA SIEBIE plus jeszcze z mojej strony – szczera modlitwa do Chrystusa o zrozumienie, nic bardziej pięknego.
  Jestem osobą która nie należy do żadnej religii, ruchu religijnego, organizacji, ugrupowania, itp. Moją „religią” jest tylko i wyłącznie sam Jezus Chrystus.

 • Robert on 15 kwietnia 2016

  Agnieszko bardzo ciekawie piszesz.
  Nie zaakceptowałem linków do lekcji, bo nie znam strony, jest w j. ang.

  Mam pytania:
  1 – skoro piszesz, że Chrystus oznacza Zbawiciel, to jak żydzi czy jak powinno wymawiać się Zbawiciel w hebrajskim?

  2 – Na jakiej podstawie twierdzisz, że „HAVAH: Stwórca obdarzył tym „imieniem” kobietę którą stworzył”.

 • Agnieszka on 15 kwietnia 2016

  Witam Cię Robercie, bardzo szkoda,że nie zaakceptowałeś linków – tam były wyjaśnienia – lekcje języka hebrajskiego – w prawdzie wymowa w nowoczesnym hebrajskim, lecz nie zmienia to faktu, że każda litera ma jakieś znaczenie, tak jak w języku arabskim, czy chińskim różne znaki tworzą literę która to nawet oznacza całe zdanie – są to języki unikatowe i można uczyć się ich przez całe życie i to jest niesamowite, ekscytujące ponieważ możemy odkrywać coś nowego, niezwykłego.
  Robercie, ja bardzo lubię zachęcać czytelników aby sami zajrzeli w internetową Biblię po hebrajsku i zobaczyli w wersetach pisownię – jak napisane jest imię Ewa, otrodoksyjni Żydzi do dziś używają tego imienia i tak zwracają się do swoich dzieci HAWA co w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu życie.
  Yeshua czyt. Jeszua (my w j. polskim mówimy Jezus) oznacza zwyczajnie w jezyku hebrajskim zbawienie czyli JHWH zbawia.
  Dzieje Apostolskie 4:12: ” I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem,danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni.”
  Tak na prawdę przez całą treść Biblii jest mowa o jednym Bogu – Chrystusie i juz pierwszy werset w Biblii o tym nas informuje – lecz nie w tłumaczeniu jakie mamy obecnie i jeżeli pozwolisz mi w swoim kolejnym post- cie w bardzo przystępny sposób wyjaśnię i przetłumacze ten fragment.
  ….a teraz czysto logicznie:
  Dlaczego na świecie toczyły się i toczą wojny? Odp. jest prosta – wojny są na tle religijnym i przy okazji terytorialnym. Dzisiejsza sytuacja w Syrii – moim zdaniem archeolodzy zaczęli tam odkrywać wiele dowodów….., język syryjski jest bardziej zbliżony do języka biblijno – hebrajskiego.
  Komu zależy na tym, żeby ludzie myśleli, że to nie Chrystus jest Stwórcą? Sam piszesz w swoich artykułach dużo o masonerii itp., a to właśnie ona rządzi światem.
  Uwierz mi, że też byłam w szoku jak zaczęłam odkrywać tajemnicę skrywana również przez KRK.
  Ja nie mam na celu nikogo przekonywać – dzielę się tym wszystkim co sama osobiście zbadałam, bo nie mogłam zwyczajnie zatrzymać tych informacji tylko dla siebie – moje sumienie nie pozwoliło mi na to, ale nie chcę też byś i ty czytelniku „ślepo” mi wierzył, dlatego też zachęcam Cię do samodzielnego wnikliwego badania – ja być może mam łatwiej bo mam wśród swoich znajomych Żydów i w miarę komunikatywny sposób rozumiem ten język, niemniej jednak dzisiaj dużo informacji można znaleźć w internecie.
  P.S. Wśród swoich znajomych mam mix narodowościowy i delikatnie podpytuje też o zagadnienia których nie rozumiem.
  Pozdrawiam i mam nadzieję do pisemnego „usłyszenia”.

 • Robert on 16 kwietnia 2016

  Dałaś Agnieszko dobre argumenty, więc przywróciłem komentarze.

  Czy według Ciebie Yeshua nie jest kolejną formą odmiany przez przypadki.
  Jeżeli nie sprawi Ci to problemów, mogłabyś odmienić przez przypadki imię Chrystusa: Zbawiciel?
  Oczywiście po hebrajsku i z boku jego wymowę.

  Zgadzam się: Chrystus jest Bogiem, jednak jest różnica pomiędzy Synem Bogiem a Ojcem Bogiem.
  Tak, są wersety mówiące, że Chrystus również stwarzał świat.

 • Agnieszka on 16 kwietnia 2016

  Dziękuję Robercie.
  Nie odmienie słowa Yeshua przez przypadki ponieważ w jezyku hebrajskim, tak samo w angielskim nie występuje w gramatyce taka odmiana :-), tak więc Yeshua to Yeshua w każdym zdaniu w takiej samej formie.
  W poniedziałek napiszę, tak jak obiecałam tłumaczenie pierwszego wersetu z księgi Rodzaju – jest weekend i mój mąż trochę złości się na mnie, że spędzam czas z tabletem a nie z nim :-)
  Pozdrawiam.

 • Agnieszka on 18 kwietnia 2016

  Księga Rodzaju 1:1
  „BERESZIT BARA ELOHIM ET HASAMAYIM VET HARETS”. Tak aktualnie czytamy ten werset dzisiaj.

  BERESZIT oznacza POCZĄTEK CZASU, POCZĄTEK STWORZENIA
  BARA, absolutnie nie oznacza stworzyć, lecz wskazuje na Stwórcę, kto jest tym Stwórca i w języku biblijno – hebrajskim (staro – hebrajskim) oznacza SYN ( Syn Człowieczy ), składa się z trzech liter:
  BET oznacza dom
  RESZ to człowiek, głowa człowieka
  ALEF oznacza wół co wskazuje na siłę, moc, lider, pierwszy ( bo pierwsza litera alfabetu ).
  Łącząc te litery w całość otrzymujemy SIŁĘ DOMU KTÓRĄ JEST OJCIEC ( tak jak glowa domu – czyli SYN CZŁOWIECZY )

  ELOHIM, nie oznacza BÓG – jest to nazwa potoczna wymyślona przez ludzi.
  Co zatem oznacza?
  EL składa się z dwóch liter :
  ALEF czyli moc, siła i LAMED to kontrola, autorytet i łącząc te litery w całość otrzymujemy : TEN KTÓRY Z MOCĄ KONTROLUJE, MA AUTORYTET,
  następne litery ze słowa ELOHIM to :
  HEW – objawić, oddychać, istnieć, stać się, Baran
  JOD to ręka ludzka
  MEM oznacza wodę, elementy płynne, zyciodajne, podtrzymujące życie.
  Czyli ELOHIM to TEN KTÓRY Z MOCĄ KONTROLUJE, DAJE ISTNIENIE, ŻYCIE.

  ET które zostało pominięte – nie przetłumaczone, to dwie litery: ALEF TAV pierwsza i ostatnia litera alfabetu – po grecku ALFA i OMEGA.

  Później mamy niebo i ziemię. Co jest najciekawsze, literę ” i” po angielsku „and”, przetlumaczono z wyrazu składającego się z liter : WAW ALEF TAV, co za bzdura, zachęcam Cię czytelniku do wpisania w wyszukiwarkę jak jest w dzisiejszym tzw. hebrajskim „i”, bo w starożytnym hebrajskim nie występują żadne zaimki, przyimki, itd.
  WAW oznacza gwóźdź, kołek
  ALEF to moc siła
  TAV to krzyż, przymierze.
  Czytamy VET co wskazuje na Mesjasza.
  Tak więc owy wyraz oznacza PRZYMIERZE TEGO KTÓRY JEST AUTORYTETEM I KTÓRY ZOSTANIE ( napisałam w czasie przyszłym ponieważ Stwórca dopiero objawia się kim jest i kim będzie ) PRZYBITY GWOŹDZIAMI DO KRZYŻA MIĘDZY NIEBEM CZYLI NIM – STWÓRCA A ZIEMIA CZYLI LUDZMI.

  Tak więc Stwórca bardzo precyzyjnie od samego początku objawia się nam i pomimo tych wszystkich znaków większość również naocznych świadków nie uwierzyła w Niego jako Stwórcę – Króla, Pana i Ojca wszechświata.

  Ciekawostka: Słowo SYN w nowoczesno – hebrajskim to BEN, w języku arabskim IBN, w języku syryjskim BAR (czytamy BARA).
  Przeglądając masoreckie teksty, bo orginalów oficjalnie nie ma – bynajmniej nie dla nas ” szarych ” ludzi, słowo SYN, jak np. syn Abrahama itd., zostało zmienione w niektórych miejscach na BEN bądź IBN po to aby zatrzeć poprawne tłumaczenie z języka biblijno – hebrajskiego słowo BAR które to jak wyjaśnilam wczesniej absolutnie nie oznacza STWORZYĆ.
  Proszę mi wybaczyć, ale jeżeli czytam takie bzdury jak np., że współczesne przekłady Biblii zostały przetłumaczone z języków orginalnych ,to takie wypowiedzi mijają się z tą PRAWDZIWĄ PRAWDĄ, a nie z „prawda”.
  JEDYNĄ PRAWDZIWĄ PRAWDĄ JEST SAM CHRYSTUS, nie żadne religie, ruchy religijne, organizacje, ugrupowania – które to są dzisiaj tylko dobrym biznesem dla przywódców religijnych.
  Proszę wybaczyć mi jeżeli kogoś urazilam, każdy z nas ma wolną wolę w co lub kogo czy komu chce wierzyć, ale moim zdaniem, wcześniej by dokonać wyboru, nie powinniśmy być oglupiani i oszukiwani co do poprawnego tłumaczenia Biblii, a przede wszystkim nie powinniśmy być obojętni, dlatego też na różnych blogach, forach dzielę się tym wszystkim z innymi zachęcając jednocześnie do samodzielnej pracy / nauki.
  Dziękuję.

 • Agnieszka on 19 kwietnia 2016

  Widzę, że moje komentarze dosyć długo „dojrzewaja” gdzieś tam u Ciebie Robercie na półce by przejść moderację 😀 😉
  Chcialabym jeszcze dodać, że ja byłabym trochę ostrożna w używaniu słowa „trojca” – które to tak naprawdę nie wystepuje w Biblii.
  Napiszę jak ja to wszystko odbieram.
  Werset : „Na początku było Slowo…..”, przeglądając przeklad w grece i mimo, że nie znam tego języka, już też na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że nie wszystkie wyrazy zostały przetłumaczone – zachęcam do zapoznania się……
  Wracając do tematu werset ten wg mnie oznacza to, że Ojca możemy zobaczyć jedynie w Słowie, a Słowem które stało się ciałem jest Chrystus.
  Chrystus jest jedynym prawdziwym Stwórcą który objawił się ludzkości cielesnie jako Syn Człowieczy i to On jest naszym Ojcem.
  Pamiętać również trzeba, że będąc tutaj kiedyś na ziemi przyjął postać sługi i poprzez to chciał nauczyć ludzi pokory, wzajemnego szacunku, miłości braterskiej.
  Tak samo obmywając ludziom stopy – nie oznacza, że był niższy, gorszy. Gdyby bezposrednio oznajmił, że jest Ojcem, zostałby ukamienowany.
  Chciałabym też zwrócić uwagę na werset mówiący o tym, że głową żony jest mąż – nie oznacza to jednak, że żona przez to jest kimś niższym, gorszym. Być czyjąs głową to nie panowanie nad kimś a troska o drugiego człowieka.
  Mam jeszcze kilka dowodów na to, że to Chrystus jest jedynym Stwórcą, ale stopniowo – poczekam na pojawienie się moich komentarzy.
  Ja jestem osobą otwartą na rozmowę……
  Wnioski, nie zapominając o samodzielnej analizie, pozostawiam Tobie czytelniku.

 • Robert on 19 kwietnia 2016

  A co ty na to:

  ” lesous jest grecką formą Starego Testamentu imię żydowskie Yesua ` , podjęta w drodze transkrypcji z języka hebrajskiego i dodanie -s do mianownika, aby ułatwić deklinację. Yesua` (Joshua) wydaje się pochodzić do ogólnego użytku o czasie niewoli babilońskiej w miejsce starszych Yehosua`. LXX [greckie tłumaczenie OT] świadczonych zarówno starożytnych i nowszych form nazwy równomiernie lesous . ” ( Nowy Międzynarodowy Słownik Nowego Testamentu, teologii , vol. 2: pp. 33o-331)

  I polecam to: https://www.torahresource.com/DuTillet/Peshito-DuTillet.pdf

 • Robert on 19 kwietnia 2016

  Tu Agnieszko mamy odmienne zdanie.
  Uważasz, że Stwórca Ojciec jest tą samą osobą, co Chrystus Syn.
  Zgadzam się z tobą: Chrystus był przy stwarzaniu.
  Jednak słowa: „Gdyby bezposrednio oznajmił, że jest Ojcem, zostałby ukamienowany” są filozofią nie popartą w Biblii.

  Gdyby tak było, jak mówisz, to Chrystus by okłamał apostołów:
  „Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.”
  Jana 14:28

  „Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie”. Objawienie 3:21

  Ten werset powinien udowodnić ci, że Bóg Ojciec i Bóg Syn to dwie różne osoby:

  Dzieje 8: (55) A on, pełen Ducha Świętego, wzniósł oczy ku niebu, oglądając chwałę Bożą i Chrystusa stojącego po prawicy Boga. (56) I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga!

  Jeżeli dalej uważasz, że Chrystus to Bóg Ojciec to znaczy, że Szczepan kłamał…

 • Agnieszka on 19 kwietnia 2016

  Wychowywałam się kiedyś w rodzinie prawosławnej i wiem jakia forma używana w mowie i piśmie była w cerkwi. ISUS
  Podaje link gdzie mamy okładkę Biblii z 1593 roku i umieszczony napis IESVSA CHRISTVSA, jak już wcześniej wspomniałam w grece nie występuje litera litera „H”więc zastąpiona została literą „S” „V” zostało nie zmienione, a litera „Ch” to w grece „X” której nie mamy w języku polskim, czyli tzw. głoskowe „Chi”.
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biblia_Jakuba_Wujka

 • Agnieszka on 19 kwietnia 2016

  Kiedy rozmawiałam z niektórymi Żydami i powiedziałam o swoim odkryciu – zobaczyłam w ich oczach przerażenie, strach, purpurowa twarz i pytanie: „Skąd Ty to wszystko wiesz?” Byłam nawet zastraszana – ale ja nie boję się, bo strach jest największym wrogiem człowieka, co jeszcze bardziej utwierdzilo mnie w przekonaniu, że to Chrystus jest jedynym Stwórcą jakoby w dwóch odsłonach – jako odwieczny Ojciec i Syn Człowieczy – syn Maryji i przybranego ojca Józefa zrodzony z Ducha Świętego.
  Masonerii właśnie o to chodzi, żeby rozdzielać….., ale ja nie będę spierać się – wnioski pozostawiam każdemu z osobna.
  P.S. W piątek wyjeżdżam na urlop, więc za bardzo teraz nie mam czasu by szerzej wypowiedzieć się i piszę tak na szybkiego, ale po powrocie jeśli pozwolisz będę kontynuować swoje pisanie.
  Dziękuję.

 • Agnieszka on 27 kwietnia 2016

  Witam ponownie.
  Chcialabym teraz tak szybciutko przetłumaczyć:
  JESTEM KTÓRY JESTEM
  Po hebrajsku czytamy EHEJE ASZER EHEJE
  Stwórca objawia się Mojzeszowi jako ten który będzie i jest siłą – który objawi się poprzez swoje ręce jako Władca, Król który jest naszą głową, objawia się jako ogień który nigdy nie zgaśnie.
  Słowo ASZER oznacza również szczęście i to Chrystus jest tym szczęściem, drogą do prawdziwego niezniszczalnego szczęścia.
  Tak więc Stwórca bardzo precyzyjnie mówi o sobie kim jest i kim będzie i pomimo pełnego objawienia się, tych wszystkich wskazówek, większość nie uwierzyła w Niego jako Stwórcę – Pana nieba i ziemi.
  P.S. Ja parę dni temu dokonałam pewnego odkrycia w Biblii i jestem sama w wielkim szoku, ale o tym napiszę po moderacji tego komentarza.
  Dziękuję i pozdrawiam.

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  Każdy z nas na pewno wie jak brzmi fragment z Ew. Jana 1 : 1 -, ale czy na pewno tłumaczenia z języka greckiego są poprawne? Pozwoliłam sprawdzić to osobiście i okazuje się, że użyty wyraz grecki LOGOS przetłumaczono na SŁOWO lecz SŁOWO w jezyku greckim to ( czyt. ) LEKSI. Słownik to leksykon ( od słowa ).
  LOGOS to ROZUM, UMYSŁ, natomiast użyty wyraz ( czyt. ) ARCHE oznacza początek ( czegoś ) czasu, początek stworzenia. Zatem to rozum / umysł który to był i jest u Boga stał się ciałem i dał początek istnienia, życia i to cały świat stał się przez ten niesamowicie wszechpotężny umysł.
  Stwórca również stworzył nas ludzi na swoje podobieństwo – wyposażył nas w umysł byśmy również mogli coś tworzyć, realizować się w życiu, analizować, myśleć, planować – tak jak On zaplanował wszystko.
  Jeżeli tzw. mędrcy i uczeni w Piśmie tak niepoprawnie tłumaczyli Biblię to nie dziwię się dlaczego na całym świecie są podziały, spory….. a przecież prawda jest tylko jedna – NIEPODZIELNY CHRYSTUS – WŁADCA I KRÓL WSZYSTKIEGO. Odróżnianie Boga Ojca od Boga Syna – Chrystusa jest wielobóstwem, bo to tak jakbyśmy mieli dwóch bogów, a przecież Bóg jest tylko jeden.
  „Nie będziesz miał innych bogów niż Mnie. ”
  Księga Powtórzonego Prawa 32 : 39 wyraźnie informuje nas : ” Patrzcie, że Ja jestem, Ja jeden i nie ma ze mną żadnego boga. ”
  Zachęcam do studiowania Biblii poprzez sprawdzanie ze słownikiem różnych pojęć użytych w orginalnych językach, a nie czasem błędnie przetłumaczonych na różne inne języki. Jestem również zwolenniczką korzystania z czytelni i starszych słowników, encyklopedii, bo w internecie różne to bywa……
  Nie chcę absolutnie aby moja wypowiedź traktowana była jako narzucanie swoich racji, przekonań – chciałam tylko pomóc zainteresowanym aby sami – indywidualnie badali Słowo Boże, bo z pewnością nikt za nikogo tego nie zrobi i nie polecam polegania na moim czy czyimś umyśle – analizuj sam czytelniku.

  Ciekawostka :
  Bar Mitzvah – co oznacza syn przykazania – obrzęd żydowski. Chłopcy którzy ukończyli 13 lat są pełnoletni wobec prawa żydowskiego. Oznacza to, że są odpowiedzialni przed Bogiem za swoje czyny, itd.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bar_and_Bat_Mitzvah
  Dlaczego o tym piszę? Bo przecież Żydzi udają, że ” zapomnieli języka staro – hebrajskiego w gębie ” i BAR to przecież stworzyć, a BEN po modnemu „hebrajskiemu” 😀 to SYN.
  „Szkoda”,że tak pogubili się w swoich klamstwach i zapomnieli zmienić nazwę swojego obrzędu z Bar Mitzvah na Ben Mitzvah.
  Ostatnio poszperalam też w żydowskich modlitewnikach i tam przetłumaczone po angielsku słowo create czyli stworzyć brzmi po hebrajsku ASAH.
  Dziękuję.

 • Robert on 1 maja 2016

  W jednej kwestii się całkowicie nie zgadzamy: Chrystus to nie jest Bóg Stwórca.
  Chrystus jest Synem Boga Stwórcy.

  W Biblii jest wyraźny podział na:

  – Boga Chrystusa
  – Boga Ojca.

  Jak wytłumaczysz poniższe wersety?

  „Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.”
  Jana 14:28

  „Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie”. Objawienie 3:21

  Ten werset powinien udowodnić ci, że Bóg Ojciec i Bóg Syn to dwie różne osoby:

  Dzieje 8: (55)
  „A on, pełen Ducha Świętego, wzniósł oczy ku niebu, oglądając chwałę Bożą i Chrystusa stojącego po prawicy Boga. (56) I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga!”.

  Jeżeli dalej uważasz, że Chrystus to Bóg Ojciec to znaczy, że Szczepan kłamał…

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  Robercie, nie będę spierać się z Tobą, jedynie mogę zachęcić Cię abyś przestudiowal bardzo dokładnie te wersety w językach orginalnych.
  Ja jestem zwolenniczką „użyczania wędki z instruktażem połowów, a nie serwowania już gotowych rybek”.
  Nie zrozum mnie źle i nie odbierz mojej wypowiedzi jako złośliwość z mojej strony, ale ja nie mam czasu ani nie otrzymuje za ten czas żadnego wynagrodzenia, żeby słowo po słowie, werset po wersecie tłumaczyć wszystko, tak więc życzę Tobie i innym owocnych połowów :-)
  Pozdrawiam.

 • Robert on 1 maja 2016

  Agnieszko, nie jesteś w stanie obronić swojego dogmatu mówiącego, że Chrystus, to Bóg Ojciec.
  Najpierw musiałabyś zmierzyć się z podanymi wersetami.

  Mówisz, że nie masz na to czasu.
  Chyba raczej boisz się zmiany poglądów biblijnych.
  Boisz się odkryć prawdę.
  Jak bardzo zawaliłby się Twój świat, gdyby okazało się, że Chrystus to osobna Postać, a Bóg Ojciec to osobna Postać?

  Wersety biblijne powalają Twoją teorie, ale jak nie masz czasu… to powodzenia i pozdrawiam.

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  Moj świat nie zawaliłby się, bo ja w przeciwieństwie do innych potrafię przyznać się do błędów, poza tym już na samym początku przedstawiłam w księdze Rodzaju 1:1, że Chrystus to Stwórca nasz Ojciec, a przyszedł tu kiedyś na świat jako Syn Człowieczy. „Wali to się teraz świat masonerii którzy aż trzęsą portkami”, że coraz to więcej ukazuje się informacji o ich fałszu i obludzie i ich fałszywym bożku o nazwie Jehowa.

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  P.S. I jeszcze jedno Robercie, „przestań wysługiwać się mną” i „odłoż lenistwo”, a zasuwaj do czytelni, posiedz parę dni nad książkami……, bo co z tego, że ja poświęce swój czas na przetłumaczenie tych wersetów jak Ty i tak znajdziesz następne……

 • Robert on 1 maja 2016

  Nie nic nie udowodniłaś.
  Ne ma takiego wersetu mówiącego, że Syn i Ojciec to jedno.
  Ty udowodniłaś, że Chrystus również stwarzał, o czym mówi Biblia.

  Ja nie wysługuję się Tobą :)
  Tylko udowadniam Ci fałszywą doktrynę, którą pielęgnujesz i propagujesz.

  Mówisz, że znajdę kolejne wersety.
  Skoro wiesz, że jest dużo wersetów mówiących, że Chrystus to Syn, a Ojciec to Bóg, który jest wyższy od Syna, to dlaczego ich sama nie zbadasz po to, aby iść w stronę prawdy?
  Sama sobie przeczysz.

  Jeżeli wybierasz daną prawdę, to zbadaj cały temat, a z tego co widzę, to podane przeze mnie wersety Cię zaskoczyły…
  Twój ruch.
  Dla mnie nie musisz badać tych wersetów, ponieważ zostały już zbadane.
  Ja staram się prowadzić Cię, bo dużo mówisz prawdy, jednak potykasz się o swoje lub czyjeś doktryny.
  Nie postarałaś się zbadać całości zagadnienia.

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  Nie zaskoczyły mnie absolutnie, dlaczego nie zamiesciles jednego mojego wpisu z linkiem do blogu? „Boisz się konkurencji?” Ja nie muszę spędzać całego swojego życia na tłumaczeniu całej Biblii – bo pewnie nie starczyłoby mi go, więc badanie całego tematu jak to nazwałes jest niemożliwe, a też jestem osobą bardzo aktywną zawodowo, dużo podróżuje i mam rodzinę i inne obowiązki. Mi wystarczy to co zbadałam, a czy propaguje fałszywe czy prawdziwe nauki nie Tobie to oceniać skoro nie zbadałes sam jakiegokolwiek wersetu z języków orginalnych.
  Ocenę pozostaw tym którzy chcą porozmawiać ze mną na poziomie badania Pisma Świętego w taki sposób jak ja to czynię.
  Czekam na wiadomości od Ciebie Robercie na temat wersetów które zamiesciles – jak zbadasz daj znać, a ja wówczas z przyjemnością podejmę z Tobą dyskusję i ocenie czy dokładnie zbadales temat :-)

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  „Nie ma takiego wersetu mówiącego, że Syn i Ojciec to jedno.” Czyżby? Ew. Jana 10:30: ” Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

 • Robert on 1 maja 2016

  Agnieszko pomyśl „Ja i Ojciec”…
  Gdyby to była jedna osoba, to po co Chrystus wymieniałby Ojca?
  Gdyby to była jednak osoba, to Chrystus manipulowałby słowem i kłamał?
  Nie byłoby wtedy tematu o Ojcu.

  Ja też mogę powiedzieć o synu rodzonym, że jesteśmy jedno bo mamy na przykład to samo imię.

 • Robert on 1 maja 2016

  Aby u mnie reklamować inny blog muszę być pewny, że nie szerzy kłamstw.

  I tu Cię zaskoczę: badamy Biblie, nie tylko Ty znasz hebrajski… :)
  Wersety dawno są zbadane…
  Sama powiedziałaś, że tematu nie ogarnęłaś… a my to robimy od lat.

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  Czyli na Twoim blogu jest Twoja prawda, pozwól ocenić to innym co jest prawdą a co kłamstwem, bo to tak jakby „należeć do Twojego kościoła”, a ja myślałam, że każdy może wypowiedzieć się jak myśli……
  Chętnie podyskutuj ze specjalistami od hebrajszczyzny ale nie tej jidisz.
  Nie chcę Cię absolutnie przekonywać – ale też pomysl nad tym co wcześniej napisałam – 2 różne osoby to wielobóstwo.

 • Agnieszka on 1 maja 2016

  Ach! Robercie, albo słabo jak to napisałeś zbadaliscie Biblię po hebrajsku, albo kłamiesz…., bo nie zadawalbysmy takich prostych pytań, żebym odmienila Yeshua przez przypadki i nie wiedziałeś, że Yeshua oznacza po hebrajsku zbawienie? Takie proste, a Wy bibliści od hebrajszczyzny takich podstaw nie znacie?
  Buuuuu….chaachaaaa….. :-)
  Coś długo ta moderacja trwa……..

 • Robert on 2 maja 2016

  Troszeczkę jesteś do tyłu z informacjami o nas.
  Yeshua to jest odmiana Yeshu, a znaczy Zbawienia :)

  Więc zanim jeszcze raz się zaśmiejesz, to proszą o sprawdzenie.
  O Jeshu piszemy od kilku lat :)

  Ja nie mam „swojego kościoła”, jak piszesz.
  Szkoda, bo przyjemna rozmowa zamieniła się w groteskę.

  Jeżeli masz inne zdanie, to nie pisz tutaj.
  Skoro nie jesteś w stanie obronić swojej doktryny, to odejdź z klasą.
  To co teraz robisz zaniża Twój poziom.
  To tak, jakbym Cię zaprosił do swojego domu, a Ty byłabyś nieuprzejma, zgryźliwa…itd.

 • Agnieszka on 2 maja 2016

  Robercie nie będę spierać się „osobno” czy „razem” -chodzi o Stwórcę, ale o hebrajskim chętnie podyskutuje, ale na wyższym poziomie intelektualnym, ale Żydzi uśmieją się jak im to powiem :-)
  W takim razie musisz wybrać albo Jehowa czy Jahwe albo Chrystusa – Syna Czlowieczego, ja wybieram 2w1 Chrystusa który jest naszym Ojcem i Stwórcą, bo Biblia wielobóstwa nie toleruje.
  P.S. Weź się sam za hebrajski, a nie słuchasz jakiejś „amatorszczyzny”.

 • Robert on 2 maja 2016

  Agnieszko jesteś coraz bardziej zgryźliwa,
  życzę otwartego umysłu i pozdrawiam.

 • Agnieszka on 2 maja 2016

  Dlaczego nie opublikowałes, że Jeshu to zdrobnienie a nie odmiana, wprowadzasz teraz ludzi w błąd i stawiasz mnie w swietle niedouczenia w hebrajskim, a to nie jest w porządku – mam otwarty umysł – bo nie myślę jak Ty, jak inni tylko sama badam, analizuje i zachęcam Cię również do samodzielności. Nie doceniasz siebie Robercie, a ja z przyjemnością pomogłabym Ci nieodplatnie w hebrajskim, tylko najpierw sam naucz się podstaw proszę.
  Ja udowodniłam, że tetragram JHWH to Jezus. Bo to JHWH jest Zbawieniem, ten który oddał za nas życie – wspaniały Jezus Chrystus.
  Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie pomimo tych „zgrzycików”. :-)

 • Agnieszka on 2 maja 2016

  biblia.oblubienica.eu
  https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/7/verse/55
  Jak link nie pójdzie masz w Dziejach Ap. 7:55 JHWH jest Zbawieniem.
  Nie chcę absolutnie przekonywać Cię, ale jak opublikujesz wszystkie moje komentarze, obiecuję, że jak znajdę chwilę czasu – pójdę do czytelni i zbadam te wersety po grecku, skoro Ty nie chcesz tego uczynić :-(

 • Agnieszka on 2 maja 2016

  Jeśli mogę, chcialabym podzielić się jeszcze informacjami z języka hebrajskiego.
  Wstawiając literę SHIN (czyt. szin) w środek Tetragramu JHWH czyli JOD HEW SZIN WAW HEW otrzymamy JESHUAH, bądź JASHUAH (w zależności jak czytamy w staro hebrajskim bądź jidisz) (ostatnia litera HEW jest niema – nie słyszymy jej przy wymowie) i otrzymujemy ZBAWIENIE.
  Litera SZIN to oddech, ogień, życie .
  I teraz nie chcę absolutnie niczego narzucać, proszę niech każdy indywidualnie odpowie na pytanie, kto jest ZBAWIENIEM? Ja z całą pewnością wierzę, że to JHWH ten sam Bóg ze Starego Testamentu – Przymierza jak i z Nowego Testamentu – Przymierza jest naszym ZBAWIENIEM I JEDYNYM STWÓRCĄ WSZECHŚWIATA. TO JEGO WSZECHPOTĘŻNY UMYSŁ STWORZYŁ NAS LUDZI (każdy inny – wyjątkowy) I PIĘKNY OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT.

 • Agnieszka on 2 maja 2016

  Jestem właśnie po rozmowie ze znajomą Żydówka i potwierdziła moją wiedzę, że Jeszu jest skróconą formą współczesnego hebrajskiego.

 • Agnieszka on 2 maja 2016

  Jeszcze chciałabym skomentować „Ojciec większy jest niż ja”. Odnosi się do pozycji człowieczeństwa a nie do natury. Jezus mówił o pozycji swojego człowieczeństwa ponieważ przyszedł na świat jako sługa, przyjął postać sługi, stał się podobny do ludzi. Również w liście do Hebrajczyków 2:9 możemy przeczytać, że Chrystus na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów,co nie oznacza, że był tak na prawdę niższy, gorszy od aniołów. Tu pokazana jest prawdziwa pokora i nauka – nie zawsze łatwa dla nas……

 • Agnieszka on 3 maja 2016

  ….a teraz zostawmy hebrajski, grecki.
  „Tak mówi Pan, twój odkupiciel, TWÓRCA TWÓJ W ŁONIE MATKI : JA JESTEM PAN ,UCZYNIŁEM WSZYSTKO SAM, rozpialem niebiosa, rozpostarlem ziemię, a któż był ze mną?” Izajasza 44:24
  Kto jest naszym Odkupicielem i Stwórcą w tym wersecie?
  „To ja uczyniłem ziemię i ja na niej stworzyłem człowieka. Ja własnoręcznie rozpialem niebo i rozkazuje wszystkim jego zastępom.” Izajasza 45:12
  Ja Pan, tylko Ja istnieje, a poza Mną nie ma żadnego ZBAWCY. Izajasza 43:11
  O kim jest tu mowa, kto jest jedynym Zbawca?
  Dlaczego wersety: „Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie”, nie brzmią: „Ja jestem z Ojcem a Ojciec ze Mną?”
  Proszę niech każdy sam sobie odpowie na pytanie kto jest jedynym naszym Panem, Odkupicielem i Stwórcą?
  Dziękuję uprzejmie.

 • Agnieszka on 21 maja 2016

  Świadectwa nawroconych Żydów :
  Świadectwo nawroconego Żyda – Mottel Baleston

  https://youtu.be/ETk9rz2uGAc

  Świadectwo Życia Izraela Cohena

  https://youtu.be/YnBi1CQSG7Q

  Żyd poznaje Mesjasza

  https://youtu.be/SlStsYtdGok

 • Agnieszka on 21 maja 2016

  Modlitwa która odmawiają Żydzi jak i jest ona zawarta w ich modlitewnikach ( również przedstawiona pokrotce w filmie drugim) brzmi:
  Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam Aszer kidszanu BAR MITZVOTAV wetzviwanu lehadlik ner szel sabat.
  Co oznacza Błogosławiony bądź Królu Stwórco wszechświata…… , a tym Stwórca wszechświata jest obiecany SYN PRZYKAZANIA MESJASZ BAR MITZVOTAV w którego nie uwierzyła większość Żydów dalej wyczekujac swojego Mesjasza.

 • Agnieszka on 22 maja 2016

  Witam Robercie zmierzyłam się z wersete o którym dyskutowaliśmy.
  Dzieje Apostolskie 7:55, nie będę już wklejać linku, bo tak na szybkiego piszę, wiec można zajrzeć do przekładu interlinearego.
  Jak wcześniej w innym rozdziale Twojego forum wspomniałam, że TAU to po staro – grecku krzyż, TAV po staro – hebrajsku i stato grecku to Mesjasz .
  Są to dwa słowa które zostały pominięte w tłumaczeniach.
  Tak więc werset ten brzmi: Będąc zaś pełen Ducha Świętego spojrzawszy wprost do/na/w TOV – Mesjanskie niebo zobaczył chwałę Boga i Zbawiciela i tam pod spodem JHWH jest Zbawieniem (bo Jezus jest naszym Bogiem i Zbawicielem) stojącego z prawej strony TOU – ukrzyżowanego BOGA.
  Mam nadzieje, że jakoś stylistycznie nieźle mi wyszło :-)

 • Agnieszka on 22 maja 2016

  P.S. Link powyżej moich komentarzy wkleilam wcześniej.
  Odnośnie jeszcze wersetu z Izajasza 44 : 24 tam gdzie występuje slowo Pan w hebrajskim przekladzie występuje tetragram JHWH czyli Izajasz prorokuje o Bogu który zostanie ( użyłam czasu przyszłego ponieważ jesteśmy w księdze Izajasza ) zostanie przybity gwoździami do krzyża.
  P.S. Wiadomo, że Nowe Przymierze spisywalo 70 zydowskich uczonych, masoretow – zydowskich tradycjonalistow a w talmudzie – wykładni Pisma Świętego możemy przeczytać takie słowa : „Niech imię Jego pójdzie w zapomnienie na całym świecie i niech będzie przeklęte” (chodzi oczywiście o Chrystusa).
  Robercie jeżeli udostępnia mi manuskrypty, to będę studiować aż para z uszow mi będzie wychodzić 😉
  Oczywiście zazartowalam teraz troszkę :-)

 • Agnieszka on 22 maja 2016

  Modlitwy również mamy kierować do Chrystusa, bo wyraźnie w Ewangelii mamy przedstawione, że mamy wywyzszyc SYNA CZŁOWIECZEGO i to na Jego imię – imię Zbawiciela ma zginąć się każde kolano.
  Mówi Jezus : „O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię Moje, Ja to spełnię „. Prosty przekaz samego Stwórcy.
  Ew. Jana 14:14.

 • Agnieszka on 22 maja 2016

  W księdze Powtórzonego Prawa 6 : 4 w przekładach hebrajskich mamy bardzo znana modlitwę której fragment brzmi :
  Szema Izrael JHWH Elohenu JHWH EHAD
  Tetragram JHWH w tłumaczeniach zastąpiono słowem ADONAI czyli Pan.
  W prostym tłumaczeniu na język polski : Słuchaj Izraelu JHWH ( Ten który zostanie / został przybity gwoździami do krzyża ) Bóg (Ten który jest naszą głową, autorytetem dający istnienie życie ) JHWH EHAD – liczebnik hebrajski oznaczający jeden – jedyny – niepodzielny.
  Analogicznie modlitwa Ojcze nasz jest kierowana do Chrystusa, bo to o Jego krolestwo modlimy się – aby zagościło w naszych sercach i to On jest naszym jedynym Zbawicielem.
  P.S. Można otworzyć Tanach – Biblia hebrajska I zobaczyć ten werset.
  Dziękuję.

 • nadia on 22 maja 2016

  Agnieszko masz bardzo duza wiedze, chyle czola.
  Jednak jedno nie daje mi spokoju – Jak Jezus modlil sie w Getsemane przed swoja smiercia, to do kogo sie modlil? : ” Potem postapil nieco dalej, padl na ziemie i modlil sie, aby jesli to mozliwe, ominela go ta godzina. I mowil: Abba, Ojcze! Ty wszystko mozesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakze nie co Ja chce, ale co Ty.”Mk14:35, 36

 • Agnieszka on 23 maja 2016

  Witaj Nadia, nie znam języka greckiego, jednak mam takie pytanie, czy masz jakieś wątpliwość, że to Chrystus jest jedynym Stwórcą wszechświata?
  Ojcem wcielonym w Syna Człowieczego?

 • nadia on 24 maja 2016

  Agnieszko mam jeszcze jedna propozycje, abys zerknela tym razem do Starego Testamentu, Ksiega Izajasza caly rozdzial 53 Ja zacytuje tylko dwa wersety z tego rozdzialu a mianowice 4 i 5 :
  ”Lecz on nasze chroby nosil, nasze cierpienia wzial na siebie. A my mniemalismy, ze jest zraniony, przez Boga zbity i umeczony. Lecz on zraniony jest za wystepki nasze, starty za winy nasze. Ukarany zostal dla naszego zbawienia, a jego ranami jestesmy uleczeni.”
  Mam pytanie: O kim tu jest mowa i przez jakiego Boga jest ”zbita” ta osoba?

 • Agnieszka on 24 maja 2016

  Nadio w wersecie tym w jezyku hebrajskim absolutnie nie występuje wyraz „przez” czyli przez Boga.
  „Lecz On się obarczyl naszym cierpieniem, On dzwigal nasze boleści, a myśmy Go za skazanca uznali, chlostanego ELOHIM -BOGA i zdeptanego.
  Elohim- Tego który jest naszym autorytetem, głowa dającym istnienie, życie.
  Poza tym logicznie rzecz biorąc jak Chrystus mógłby zostać chlostany i zdeptany przez Boga? To chyba jakiś tyran z tego boga?
  To ludzie to uczynili.

 • nadia on 25 maja 2016

  Zgadzam sie, ze Chrystus nie mogl byc zdeptany przez Boga, tam jest napisane, pozwol,ze zacytuje Twoje slowa: ”a mysmy Go za skazanca uznali…” czyli mysmy, to my, ludzie uznalismy, ze byl skazancem i byl winny, nie Bog.
  Spojrz jeszcze na koncowe wersety Izajasza 53 : 10-12 :

  ”10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.
  Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
  ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
  a wola Pańska spełni się przez Niego.
  11 Po udrękach swej duszy,
  ujrzy światło i nim się nasyci.
  Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu,
  ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
  12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy,
  i posiądzie możnych jako zdobycz,
  za to, że Siebie na śmierć ofiarował
  i policzony został pomiędzy przestępców.
  A On poniósł grzechy wielu,
  i oręduje za przestępcami.”

  Kto mowi o Chrystusie, ze jest Jego sluga? i Kto przydzieli Jezusowi nagrode?
  Agnieszko mi naprawde nie chodzi o przetlumaczenie slow dokladnie slowo w slowo, tylko o kontekst, o sens. Prosze przeczytaj caly 53 rozdzial Izajasza na spokojnie, z modlitwa, a zrozumienie na pewno przyjdzie, jestem tego pewna.
  Masz tak ogromna wiedze, ze niejeden by chcial miec taka, ale sprobuj ta wiedze odlozyc na chwile na polke i poczuc sercem, uczuciami to co czytasz i to co juz wiesz. Pozdrawiam serdecznie :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *