Way To The Cross – Part 2

Here is the second part of the article about Christ’s path to the cross. Here is the first part: https://zastopujczas.pl/biblia/biblijne-po-angielsku/the-way-to-the-cross-part-1/ 7 – Eating of the Memorial bread: „For as often as you eat this Bre...

Czytaj więcej...

Droga do Krzyża – część 2

Zapraszam do drugiej części artykułu o drodze Chrystusa do krzyża. Tutaj jest pierwsza część: https://zastopujczas.pl/biblia/droga-do-krzyza-czesc-1 7 – Spożywanie chleba na Pamiątce: “Ile/jak często bowiem gdziekolwiek(302) – lub – j...

Czytaj więcej...

The Way to the Cross – Part 1

According to calculations, the most important holiday of the year, the Memorial of Christ’s death, is celebrated on March 24: https://yeshu.info/post/the-most-important-christian-holiday-in-2024-when-is-it Let me remind you that this is the only holiday ...

Czytaj więcej...

Droga do Krzyża – część 1

Zgodnie z wyliczeniami, najważniejsze święto w roku, czyli Pamiątkę śmierci Chrystusa, obchodzimy 24 marca: https://jeszu.info/post/najwazniejsze-swieto-chrzescijan-w-2024-roku-kiedy Przypomnę, że jest to jedyne święto wiary, święto religijne, jaki...

Czytaj więcej...

Are You Interested in Living Forever?

The statement „the world is at war” is not an exaggerated opinion. Of course, military war does not exist in every corner of the world. Currently, two blocs are implementing their military plans. The American bloc and the Chinese-Russian bloc are d...

Czytaj więcej...

Jesteś zainteresowany życiem przez wieki?

Stwierdzenie: „świat pogrążony w wojnie” nie jest dalece przesadną opinią. Oczywiście, wojna militarna nie funkcjonuje w każdym zakątku świata. Obecnie dwa bloki realizują swoje plany militarne. Blok amerykański i blok chińsko-rosyjski ...

Czytaj więcej...

How Has God Organized the World?

Everything that was created was very good. This is how God described His work: “God saw all that He had made, and it was very good indeed. Evening came and then morning: the sixth day.” – Genesis 1:31. From this it follows that everything on earth, e...

Czytaj więcej...

Jak Bóg zorganizował świat?

Wszystko, co zostało stworzone było bardzo dobre. Tak Bóg określił swoją pracę:  „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre/piękne/znakomite/najlepsze” – Rodzaju 1:31. Z tego wynika, że wszystko, co na ziemi, ws...

Czytaj więcej...

How to Win with the Financier – Deep State?

Donald Trump is the only important world politician who openly criticizes the hidden government, also known as the „deep state” – „a state within a state, a situation in which a small group maintains power, regardless of changing govern...

Czytaj więcej...

Is The Good News Preached to The Dead?

“For this reason the gospel was also preached to those who are now dead (3498), so that, although they might be judged in the flesh according to human standards, they might live in the spirit (4151) according to God’s standards.” – 1 Peter 4:6. To...

Czytaj więcej...

Immersion For The Dead

„Otherwise what will they do who are being immersed for the dead? If the dead are not raised at all, then why are people immersed for them? Why are we in danger every hour?” – 1 Corinthians 15:29-30. Word 5228 means: Biblehub • 5228 hypér...

Czytaj więcej...

Women Were Prophetesses and Deaconesses

Could women serve in the congregation? Can they express their biblical opinions? Can they lecture men? The Apostle Paul had strong words for women: „A woman is to learn quietly with full submission. I do not allow a woman to teach (1321) or to have autho...

Czytaj więcej...

Jak wygrać z finansjerą – Deep State?

Donald Trump, to jedyny ważny polityk światowy, który otwarcie krytykuje Deep State, czyli ukryty rząd, inaczej: „głębokie państwo” – „państwo w państwie, czyli sytuacja, w której niewielka grupa utrzymuje władzę, niezależn...

Czytaj więcej...

Czy umarłym głoszona jest Dobra Nowina?

„Zdadzą oni sprawę (Temu), który jest gotów sądzić żywych i martwych/zmarłych(3498). W tym bowiem i martwym/zmarłym(3498) została ogłoszona Dobra Nowina, aby wprawdzie osądzeni według ludzkiego ciała, żyliby zaś według Boga w duchu/duchem(...

Czytaj więcej...

Zanurzenie za zmarłych

„W przeciwnym razie, co zrobią (ci), którzy są zanurzani ze względu na/za/zamiast/w imieniu/dla korzyści(5228) martwych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, dlaczego są zanurzani ze względu na/za/zamiast/w imieniu/dla korzyści(5228) martwyc...

Czytaj więcej...

Kobiety były prorokiniami, diakonisami

Czy kobiety mogły pełnić funkcje w zborze? Czy mogą wyrażać swoje opinie biblijne? Czy mogą pouczać mężczyzn? Apostoł Paweł skierował mocne słowa do kobiet: „Kobieta niech się uczy w cichości/w spokoju, w całym podporządkowaniu się/pos...

Czytaj więcej...

Największy Przekręt Wielu Religii – ebook

Pobierz Ebook: Największy Przekręt Wielu Religii => Bezpłatnie               ...

Czytaj więcej...