When is a Relationship Recognized as Marriage by God?

They live together, sleep in the same bed. They do not have a civil marriage. Are they married? Second example: they have a civil wedding, but they live as if they had gotten a divorce. Are they still married in this situation? Let’s look at this topic f...

Czytaj więcej...

Kiedy związek uznawany jest przez Boga za małżeństwo?

Mieszkają razem, śpią w jednym łóżku. Nie mają ślubu cywilnego. Czy są małżeństwem? Drugi przykład: mają ślub cywilny, ale żyją tak, jakby wzięli rozwód. Czy w takiej sytuacji dalej są małżeństwem? Zobaczmy ten temat z punktu widzenia Bi...

Czytaj więcej...

Decalogue. What the 10 Commandments Really Say

Moses received 10 commandments that the nation of Israel was to fulfill. The 10 commandments were part of the Mosaic Law. The Mosaic Law, depending on how we count, had between 400 and over 600 rules. This discrepancy is due to the fact that there were positiv...

Czytaj więcej...

Dekalog. Jak naprawdę brzmi 10 Przykazań

Mojżesz dostał 10 przykazań, które miał wypełniać naród Izraelski. 10 przykazań wchodziło w zakres Prawa Mojżeszowego. Prawo Mojżeszowe w zależności od tego jak liczymy, miało między 400 a ponad 600 zasad. Rozbieżność ta wynika z tego, że b...

Czytaj więcej...

What Spirit is Guiding Him? How to Recognize Liars?

We have a beautiful Biblical principle that tells who comes from the true God and who does not. We apply this principle to verifying people, but also to songs, poems, etc: “Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see if they are fr...

Czytaj więcej...

Jaki Duch go prowadzi? Jak rozpoznawać kłamców?

Mamy piękną zasadę biblijną, która mówi: kto pochodzi od prawdziwego Boga, a kto nie. Tę zasadę stosujemy do weryfikacji ludzi, ale również do pieśni, wierszy itd: „Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga...

Czytaj więcej...

Are We Meant to Be Like-Minded in Everything?

The words of the apostle Paul show that we are to strive for unanimity. Thanks to this, there will be no divisions, arguments and different opinions on a given Biblical topic: “Now I urge you, brothers and sisters, in the name of our Lord Yeshu Christ, that ...

Czytaj więcej...

Czy mamy we wszystkim być jednomyślni?

Ze słów apostoła Pawła wynika, że mamy dążyć do jednomyślności. Dzięki temu nie będzie podziałów, sprzeczek i różnych opinii na dany temat biblijny: „Proszę was bracia przez imię Pana naszego Jeszu Pomazańca, przywołuję was bracia, do te...

Czytaj więcej...

Kim jest Niszczyciel z Objawienia Jana?

W Objawieniu Jana mamy postać o imieniu: Abaddon/Apollyon. Jest niszczycielem. Ma za zadanie karanie złych ludzi. Czy Niszczyciel działa z polecenia Boga czy szatana? Czy jest aniołem szatana, czy jest aniołem Boga? Zbadajmy to. 1 – Z nieba spada gw...

Czytaj więcej...

Who is the Destroyer in John’s Revelation?

In Revelation we have a character named: Abaddon/Apollyon. He is a destroyer. His purpose is to punish bad people. Does the Destroyer act on the orders of God or satan? Is he an angel of satan or is he an angel of God? Let’s investigate. 1 – A star fal...

Czytaj więcej...

Dreams. Is it worth it worrying about them? Where do they come from?

Dreams… there may be a dilemma on this topic. We have verses that warn against dreams, but there are also verses that describe the transmission of information from God through dreams. What should we do if we dream of something important and consider the drea...

Czytaj więcej...

Sny. Czy warto się nimi przejmować? Skąd pochodzą?

Sny… w tym temacie może pojawić się dylemat. Mamy wersety, które przestrzegają przed snami, ale również są wersety, opisujące przekazywanie informacji od Boga za pomocą snów. Co zrobić, gdy przyśni nam się coś ważnego, gdy uznamy sen za p...

Czytaj więcej...

Is Aeon Life Earned by Grace or Works?

We have verses that talk about aeon life, about salvation by grace. On the other hand, we have guidelines, laws, and rules of conduct addressed to Christians. Why did God give us the rules of faith if salvation is earned by grace? Before we get to the conclusi...

Czytaj więcej...

Czy życie eonowe jest z łaski czy z uczynków?

  Mamy wersety mówiące o życiu eonowym, o zbawieniu z łaski. Z drugiej strony mamy wytyczne, prawa, zasady postępowania skierowane do chrześcijan. Po co Bóg dał nam zasady wiary, skoro zbawienie jest z łaski? Zanim przejdziemy do wniosków, zobaczmy...

Czytaj więcej...

Remembrance of Christ’s Death – the Lord’s Supper

We celebrate the remembrance of the death of Christ with the correct name Yeshu every year: 14 Abib after sunset. Why did we take the date from the Old Testament? Why don’t we keep the Memorial at the time when Christ died on the cross? Because we are co...

Czytaj więcej...

Pamiątka śmierci Chrystusa – Wieczerza Pańska

Pamiątkę śmierci Chrystusa o prawidłowym imieniu Jeszu, obchodzimy każdego roku: 14 abib po zachodzie słońca. Dlaczego wzięliśmy datę ze Starego Testamentu? Dlaczego nie obchodzimy Pamiątki w czasie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu? Ponieważ kopiu...

Czytaj więcej...

Way To The Cross – Part 2

Here is the second part of the article about Christ’s path to the cross. Here is the first part: https://zastopujczas.pl/biblia/biblijne-po-angielsku/the-way-to-the-cross-part-1/ 7 – Eating of the Memorial bread: „For as often as you eat this Bre...

Czytaj więcej...