Kim jest Niszczyciel z Objawienia Jana?

W Objawieniu Jana mamy postać o imieniu: Abaddon/Apollyon. Jest niszczycielem. Ma za zadanie karanie złych ludzi. Czy Niszczyciel działa z polecenia Boga czy szatana? Czy jest aniołem szatana, czy jest aniołem Boga? Zbadajmy to. 1 – Z nieba spada gw...

Czytaj więcej...

Dreams. Is it worth it worrying about them? Where do they come from?

Dreams… there may be a dilemma on this topic. We have verses that warn against dreams, but there are also verses that describe the transmission of information from God through dreams. What should we do if we dream of something important and consider the drea...

Czytaj więcej...

Sny. Czy warto się nimi przejmować? Skąd pochodzą?

Sny… w tym temacie może pojawić się dylemat. Mamy wersety, które przestrzegają przed snami, ale również są wersety, opisujące przekazywanie informacji od Boga za pomocą snów. Co zrobić, gdy przyśni nam się coś ważnego, gdy uznamy sen za p...

Czytaj więcej...

Is Aeon Life Earned by Grace or Works?

We have verses that talk about aeon life, about salvation by grace. On the other hand, we have guidelines, laws, and rules of conduct addressed to Christians. Why did God give us the rules of faith if salvation is earned by grace? Before we get to the conclusi...

Czytaj więcej...

Czy życie eonowe jest z łaski czy z uczynków?

  Mamy wersety mówiące o życiu eonowym, o zbawieniu z łaski. Z drugiej strony mamy wytyczne, prawa, zasady postępowania skierowane do chrześcijan. Po co Bóg dał nam zasady wiary, skoro zbawienie jest z łaski? Zanim przejdziemy do wniosków, zobaczmy...

Czytaj więcej...

Remembrance of Christ’s Death – the Lord’s Supper

We celebrate the remembrance of the death of Christ with the correct name Yeshu every year: 14 Abib after sunset. Why did we take the date from the Old Testament? Why don’t we keep the Memorial at the time when Christ died on the cross? Because we are co...

Czytaj więcej...

Pamiątka śmierci Chrystusa – Wieczerza Pańska

Pamiątkę śmierci Chrystusa o prawidłowym imieniu Jeszu, obchodzimy każdego roku: 14 abib po zachodzie słońca. Dlaczego wzięliśmy datę ze Starego Testamentu? Dlaczego nie obchodzimy Pamiątki w czasie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu? Ponieważ kopiu...

Czytaj więcej...

Way To The Cross – Part 2

Here is the second part of the article about Christ’s path to the cross. Here is the first part: https://zastopujczas.pl/biblia/biblijne-po-angielsku/the-way-to-the-cross-part-1/ 7 – Eating of the Memorial bread: „For as often as you eat this Bre...

Czytaj więcej...

Droga do Krzyża – część 2

Zapraszam do drugiej części artykułu o drodze Chrystusa do krzyża. Tutaj jest pierwsza część: https://zastopujczas.pl/biblia/droga-do-krzyza-czesc-1 7 – Spożywanie chleba na Pamiątce: “Ile/jak często bowiem gdziekolwiek(302) – lub – j...

Czytaj więcej...

The Way to the Cross – Part 1

According to calculations, the most important holiday of the year, the Memorial of Christ’s death, is celebrated on March 24: https://yeshu.info/post/the-most-important-christian-holiday-in-2024-when-is-it Let me remind you that this is the only holiday ...

Czytaj więcej...

Droga do Krzyża – część 1

Zgodnie z wyliczeniami, najważniejsze święto w roku, czyli Pamiątkę śmierci Chrystusa, obchodzimy 24 marca: https://jeszu.info/post/najwazniejsze-swieto-chrzescijan-w-2024-roku-kiedy Przypomnę, że jest to jedyne święto wiary, święto religijne, jaki...

Czytaj więcej...

Are You Interested in Living Forever?

The statement „the world is at war” is not an exaggerated opinion. Of course, military war does not exist in every corner of the world. Currently, two blocs are implementing their military plans. The American bloc and the Chinese-Russian bloc are d...

Czytaj więcej...

Jesteś zainteresowany życiem przez wieki?

Stwierdzenie: „świat pogrążony w wojnie” nie jest dalece przesadną opinią. Oczywiście, wojna militarna nie funkcjonuje w każdym zakątku świata. Obecnie dwa bloki realizują swoje plany militarne. Blok amerykański i blok chińsko-rosyjski ...

Czytaj więcej...

How Has God Organized the World?

Everything that was created was very good. This is how God described His work: “God saw all that He had made, and it was very good indeed. Evening came and then morning: the sixth day.” – Genesis 1:31. From this it follows that everything on earth, e...

Czytaj więcej...

Jak Bóg zorganizował świat?

Wszystko, co zostało stworzone było bardzo dobre. Tak Bóg określił swoją pracę:  „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre/piękne/znakomite/najlepsze” – Rodzaju 1:31. Z tego wynika, że wszystko, co na ziemi, ws...

Czytaj więcej...

How to Win with the Financier – Deep State?

Donald Trump is the only important world politician who openly criticizes the hidden government, also known as the „deep state” – „a state within a state, a situation in which a small group maintains power, regardless of changing govern...

Czytaj więcej...

Is The Good News Preached to The Dead?

“For this reason the gospel was also preached to those who are now dead (3498), so that, although they might be judged in the flesh according to human standards, they might live in the spirit (4151) according to God’s standards.” – 1 Peter 4:6. To...

Czytaj więcej...