Która Biblia jest prawdziwa? Jak badać Pisma?

Sceptycy biblijni mają dużo racji mówiąc, że tłumaczenia Biblii są niedokładne, czy wręcz fragmentarycznie przekłamane. Ale ten fakt nie jest powodem do odrzucenia, nieczytania, nieanalizowania Biblii, czy wręcz mówienia, że jest fałszywa. Nauki ...

Czytaj więcej...

Alcohol in the Bible. Is Drinking Allowed?

We have numerous verses that warn against drinking alcohol. Let’s see two of them: „Don’t gaze at wine because it is red, because it gleams in the cup and goes down smoothly. In the end it bites like a snake and stings like a viper. Your eyes will se...

Czytaj więcej...

Alkohol w Biblii. Czy wolno pić?

Mamy liczne wersety, które przestrzegają przed piciem alkoholu. Zacytujmy dwa z nich: „Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie przez gardło, bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypus...

Czytaj więcej...

What Are You Going to Do About it? Be Stable…

Stability in life is a goal that every person should strive for. In this state, we have our lives, work, finances and family in order. To be successful in this, we need a hard glue that will connect the mentioned goals. This glue is: spiritual stability. What ...

Czytaj więcej...

I co z tym zrobisz? Być stabilnym…

Stabilizacja w życiu to cel, do którego powinna dążyć każda osoba. W tym stanie mamy poukładane życie, pracę zawodową, finanse, rodzinę. Aby osiągnąć w tym sukces, potrzebujemy twardego kleju, który połączy wymienione cele. Tym klejem jest: st...

Czytaj więcej...

Can a Marriage Be Dissolved Because of Spiritual Fornication?

We must emphasize this: God does NOT want divorces. He wants married couples to fight for love, for truth, for respect: https://zastopujczas.pl/biblia/english/when-is-a-relationship-recognized-as-marriage-by-god/ However, what to do when one of the spouses has...

Czytaj więcej...

Czy z powodu nierządu duchowego, można rozwiązać małżeństwo?

To musimy podkreślić: Bóg NIE chce rozwodów. Chce, aby małżeństwa walczyły o miłość, o prawdę, o szacunek: https://zastopujczas.pl/biblia/kiedy-zwiazek-uznawany-jest-przez-boga-za-malzenstwo Jednak, co zrobić, gdy jeden z małżonków całkowicie ...

Czytaj więcej...

When is a Relationship Recognized as Marriage by God?

They live together, sleep in the same bed. They do not have a civil marriage. Are they married? Second example: they have a civil wedding, but they live as if they had gotten a divorce. Are they still married in this situation? Let’s look at this topic f...

Czytaj więcej...

Kiedy związek uznawany jest przez Boga za małżeństwo?

Mieszkają razem, śpią w jednym łóżku. Nie mają ślubu cywilnego. Czy są małżeństwem? Drugi przykład: mają ślub cywilny, ale żyją tak, jakby wzięli rozwód. Czy w takiej sytuacji dalej są małżeństwem? Zobaczmy ten temat z punktu widzenia Bi...

Czytaj więcej...

Decalogue. What the 10 Commandments Really Say

Moses received 10 commandments that the nation of Israel was to fulfill. The 10 commandments were part of the Mosaic Law. The Mosaic Law, depending on how we count, had between 400 and over 600 rules. This discrepancy is due to the fact that there were positiv...

Czytaj więcej...

Dekalog. Jak naprawdę brzmi 10 Przykazań

Mojżesz dostał 10 przykazań, które miał wypełniać naród Izraelski. 10 przykazań wchodziło w zakres Prawa Mojżeszowego. Prawo Mojżeszowe w zależności od tego jak liczymy, miało między 400 a ponad 600 zasad. Rozbieżność ta wynika z tego, że b...

Czytaj więcej...

What Spirit is Guiding Him? How to Recognize Liars?

We have a beautiful Biblical principle that tells who comes from the true God and who does not. We apply this principle to verifying people, but also to songs, poems, etc: “Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see if they are fr...

Czytaj więcej...

Jaki Duch go prowadzi? Jak rozpoznawać kłamców?

Mamy piękną zasadę biblijną, która mówi: kto pochodzi od prawdziwego Boga, a kto nie. Tę zasadę stosujemy do weryfikacji ludzi, ale również do pieśni, wierszy itd: „Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga...

Czytaj więcej...

Are We Meant to Be Like-Minded in Everything?

The words of the apostle Paul show that we are to strive for unanimity. Thanks to this, there will be no divisions, arguments and different opinions on a given Biblical topic: “Now I urge you, brothers and sisters, in the name of our Lord Yeshu Christ, that ...

Czytaj więcej...

Czy mamy we wszystkim być jednomyślni?

Ze słów apostoła Pawła wynika, że mamy dążyć do jednomyślności. Dzięki temu nie będzie podziałów, sprzeczek i różnych opinii na dany temat biblijny: „Proszę was bracia przez imię Pana naszego Jeszu Pomazańca, przywołuję was bracia, do te...

Czytaj więcej...

Kim jest Niszczyciel z Objawienia Jana?

W Objawieniu Jana mamy postać o imieniu: Abaddon/Apollyon. Jest niszczycielem. Ma za zadanie karanie złych ludzi. Czy Niszczyciel działa z polecenia Boga czy szatana? Czy jest aniołem szatana, czy jest aniołem Boga? Zbadajmy to. 1 – Z nieba spada gw...

Czytaj więcej...

Who is the Destroyer in John’s Revelation?

In Revelation we have a character named: Abaddon/Apollyon. He is a destroyer. His purpose is to punish bad people. Does the Destroyer act on the orders of God or satan? Is he an angel of satan or is he an angel of God? Let’s investigate. 1 – A star fal...

Czytaj więcej...