Original Sin – Are We Still Living In Sin?

Let’s answer the question: is it because of the decisions of Adam and Eve, the so-called original sin, that we still live in sin? No matter what we do, we still have sin? Freed from sin “For we know that our old self was crucified with Him so that the ...

Czytaj więcej...

Grzech pierworodny – czy cały czas żyjemy w grzechu?

Odpowiedzmy sobie na pytanie: czy przez decyzje Adama i Ewy, czyli tzw. grzech pierworodny, cały czas żyjemy w grzechu? Bez względu na to, co robimy, cały czas mamy grzech? Uwolnieni od grzechu „wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół ...

Czytaj więcej...

Trans Humanism. New Religion. New World

“Gnosticism is “the religion of people who consider themselves machines.” And this view actually manifests itself in various ways in trans humanist political projects – from the belief that artificial intelligence algorithms will know us well enoug...

Czytaj więcej...

Transhumanizm. Nowa Religia. Nowy świat

„Gnostycyzm jest „religią ludzi, którzy uważają siebie samych za maszyny”. I pogląd ten rzeczywiście przejawia się na różne sposoby w transhumanistycznych projektach politycznych – od wiary w to, że algorytmy sztucznej inteligencji będą...

Czytaj więcej...

Original Sin. Is a Child Born Sinful?

„Original sin is the Christian doctrine stating that humans, through their act of birth, inherit a corrupt nature with a tendency to sinful behavior in need of regeneration. The Biblical basis for this belief can generally be found in Genesis 3 (the stor...

Czytaj więcej...

Grzech Pierworodny. Czy dziecko rodzi się grzeszne?

„Grzech pierworodny to chrześcijańska doktryna utrzymująca, że ludzie poprzez akt urodzenia dziedziczą skażoną naturę ze skłonnością do grzesznego postępowania potrzebującego odrodzenia. Biblijną podstawę tej wiary można ogólnie znaleź...

Czytaj więcej...

Did Christ drink alcohol during the Passover?

This is an interesting topic because it concerns the most important Christian holiday. Followers of the true Christ with the name Yeshu/Yesu participate in it. This holiday is The Memorial of Christ’s Death. Christ ordered this holiday to be celebrated. The ...

Czytaj więcej...

Czy Chrystus pił alkohol podczas Paschy?

Ciekawy temat, ponieważ dotyczy najważniejszego święta chrześcijan. Uczestniczą w nim wyznawcy prawdziwego Chrystusa o imieniu Jeszu-Jesu. Tym świętem jest: Pamiątka śmierci Chrystusa. Podstawową zasadę, jaką mamy to – godnie obchodzić to świ...

Czytaj więcej...

Yeshu or Yesu?

***Before we begin the article, I would just like to clarify that the correct spelling of the name of Christ is Jeshu/Jesu. However, during transliteration to English, the spelling is changed to Yeshu/Yesu ONLY so that the name could be pronounced correctly. *...

Czytaj więcej...

Jeszu czy Jesu?

Już wiemy, że Chrystus nie nazywał się: „Jezus – Hesus – Dżizas” itd. To wie każda osoba, której zależy na prawdzie biblijnej. Niestety, ale wielu chrześcijan ta prawda nie interesuje. Wybierają tradycję, przekaz ludzki, prze...

Czytaj więcej...

Which Bible is True? How to Search the Scriptures?

Biblical skeptics are very right when they say that Bible translations are inaccurate or even fragmentarily distorted. But this fact is not a reason to reject, not read, not analyze the Bible, or to even say that it is false. The teachings of Christ, transmitt...

Czytaj więcej...

Która Biblia jest prawdziwa? Jak badać Pisma?

Sceptycy biblijni mają dużo racji mówiąc, że tłumaczenia Biblii są niedokładne, czy wręcz fragmentarycznie przekłamane. Ale ten fakt nie jest powodem do odrzucenia, nieczytania, nieanalizowania Biblii, czy wręcz mówienia, że jest fałszywa. Nauki ...

Czytaj więcej...

Alcohol in the Bible. Is Drinking Allowed?

We have numerous verses that warn against drinking alcohol. Let’s see two of them: „Don’t gaze at wine because it is red, because it gleams in the cup and goes down smoothly. In the end it bites like a snake and stings like a viper. Your eyes will se...

Czytaj więcej...

Alkohol w Biblii. Czy wolno pić?

Mamy liczne wersety, które przestrzegają przed piciem alkoholu. Zacytujmy dwa z nich: „Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie przez gardło, bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypus...

Czytaj więcej...

What Are You Going to Do About it? Be Stable…

Stability in life is a goal that every person should strive for. In this state, we have our lives, work, finances and family in order. To be successful in this, we need a hard glue that will connect the mentioned goals. This glue is: spiritual stability. What ...

Czytaj więcej...

I co z tym zrobisz? Być stabilnym…

Stabilizacja w życiu to cel, do którego powinna dążyć każda osoba. W tym stanie mamy poukładane życie, pracę zawodową, finanse, rodzinę. Aby osiągnąć w tym sukces, potrzebujemy twardego kleju, który połączy wymienione cele. Tym klejem jest: st...

Czytaj więcej...

Can a Marriage Be Dissolved Because of Spiritual Fornication?

We must emphasize this: God does NOT want divorces. He wants married couples to fight for love, for truth, for respect: https://zastopujczas.pl/biblia/english/when-is-a-relationship-recognized-as-marriage-by-god/ However, what to do when one of the spouses has...

Czytaj więcej...