Żydzi: Chrystus to nieślubny Syn nierządnicy

chrześcijanie

Należy zwrócić uwagę na to, że wśród modlitw, które Żydzi wygłaszają, nauczają oraz mają zapisane, występuje między innymi taka:

„Błogosławiony jesteś Boże, Panie nasz, królu na wieki, który nie stworzyłeś mnie chrześcijaninem lub poganinem”.

Innym przykładem jest ta oto modlitwa:

 „Niech nie będzie żadnej nadziei dla tych, którzy są potępieni, czyli nawrócili się na religię Chrystusa, oraz dla wszystkich heretyków lub niewierzących, oskarżycieli oraz dwujęzyczników (po łac. bilinguis), to znaczy wszystkich zdrajców; niech nadejdzie ta chwila, w której oni ulegną zagładzie, a wszyscy wrogowie ludu Twojego Izraela niech szybko zostaną zabici, królestwo zaś nieprawości niech szybko pogrąży się w szaleństwie, to znaczy niech niezwłocznie legnie w gruzach i pyle jeszcze za dni naszych.

Błogosławiony jesteś Boże, który na pył ścierasz wrogów oraz niszczysz ludzi przewrotnych”.

Wspomniane modlitwy odmawiają po hebrajsku oraz, odpowiednio dostosowując znaczenie zawartych w nich słów, mają na myśli mieszkających w danym królestwie wyznawców religii chrześcijańskiej, których uważają za heretyków, niewiernych, swoich wrogów oraz prześladowców.

W innej swojej modlitwie mówią:

„Oddajmy cześć Bogu, który wszystkim rządzi, za Jego wielkość jako Stwórcy wszechrzeczy, który nie uczynił nas takimi, jakimi są poganie, czyli mieszkańcy krajów pogańskich, oraz który dał nam inne dziedzictwo niż poganom, niż tym, którzy oddają się próżnościom nad próżnościami i oddają cześć Bogu, który nie ma mocy i nie może zbawiać.

W Tobie, Boże, pokładamy nadzieję naszą na szybkie zwycięstwo poprzez wspaniałość Twojej mocy, nadzieję na pokonanie i zniszczenie pogańskich bożków (to znaczy wizerunków, które miejscowi chrześcijanie czczą ze względu na Chrystusa).Wizerunki te zaś niech zostaną zniszczone, — a będą one na pewno zniszczone — kiedy nadejdzie Królestwo Wszechmogącego.

Wszyscy zaś ludzie powrócą do Ciebie i wszystkie przewrotne krainy wzywać będą (Twoje imię), a ci, którzy zamieszkują ziemię (pogan), uznają (moc Twoją), ponieważ przed Tobą ugnie się wszelkie kolano i wszelki język złoży przed Tobą i Twoim obliczem przysięgę, Boże nasz, zegną oni (kolana) i upadną (na twarz) i cześć imieniu Twojemu oddadzą.

Ty zaś z powrotem nałożysz na nich jarzmo Twojej królewskiej władzy i wkrótce nad nimi zapanujesz, a jarzmo to trwać będzie wiecznie, ponieważ królestwo Twoje będzie wieczne; panować będziesz w chwale tak, jak napisano w Prawie Twoim: Bóg będzie królować po wszystkie wieki”. 

Modlitwę tę przełożono z języka hebrajskiego.

Należy przy tym zaznaczyć to, że zamiarem Żydów jest złorzeczenie chrześcijanom poprzez przytoczone wcześniej słowa, chociaż dosłownie nie wymieniają oni ich tam z imienia, lecz odbywa się to poprzez odpowiednie dostosowanie słów i ich znaczenia, tym niemniej wyraźnie mają tu na myśli wyznawców religii chrześcijańskiej.

Należy również zwrócić uwagę na to, iż wspomniane wcześniej złorzeczenia lub też przekleństwa, które Żydzi kierują pod adresem wyznawców religii chrześcijańskiej, zawarte są w księdze, którą Żydzi francuscy nazywają”Maazor”, to znaczy „Zbiór modlitw”, Żydzi zaś prowansalscy „Tyhilloth”, co znaczy „Księga modlitw”.

Również w modlitwie, którą odmawiają trzy razy dziennie, zawarte są liczne przekleństwa i złorzeczenia wymierzone w chrześcijan oraz rzymskokatolicką wiarę, którą nazywają wypaczonym i przeklętym królestwem. Modlą się także, aby Bóg je oraz wszystkich chrześcijan zniszczył; chociaż wyraźnie nie wymieniają oni chrześcijan z imienia, poprzez zawarte tam słowa dają to do zrozumienia, a także tak to rozumieją i tak zamierzają (to wykorzystywać); w sposób szczególny widoczne to jest w słowie „minim”, które oznacza heretyków.

W czasie Święta Oczyszczeń odbywającego się we wrześniu wygłaszają oni specjalną modlitwę, którą zwracają oni przeciwko wszystkim wrogom. Modlitwę tę nazywają oni „Cematha”, co oznacza klątwę, wyłączenie ze wspólnoty lub przekleństwo.

W modlitwie tej poprzez odpowiednie dostosowanie słów i ich znaczenia Chrystusa nazywają oni nieślubnym synem nierządnicy a Maryję kobietą płonącą pożądaniem i pragnącą zbytku, czego nie godzi się nie tylko mówić, ale nawet nie wolno tak myśleć; złorzeczą oni obojgu, a także Kościołowi rzymskokatolickiemu, wszystkim jego zwolennikom i wyznawcom.

Również fałszywe, błędne oraz przewrotne opinie i słowa zawarte są w licznych innych miejscach pewnej księgi, której autor nazywa się Salomon, a która zatytułowana jest „Glosa do tekstu Prawa”, którą to księgę wszyscy Żydzi bardzo poważają, wierzą w nią oraz kierują się jej zaleceniami.

Owe też glosy Żydzi poważają, wygłaszają oraz nauczają, mimo że są one na równi z „Talmudem”potępione oraz wyraźnie występują przeciwko Chrystusowi, o którym mówią one, iż w żadnym wypadku nie był on obiecanym Mesjaszem.

W księdze owej wszyscy, którzy zachowują wiarę Chrystusa i kroczą Jego drogą nazywani są heretykami i niewiernymi, a przeciwko nim skierowana jest specjalna modlitwa, którą Żydzi odmawiają trzy razy dziennie, a o której już wcześniej wspomniano.

Również liczne przewrotne i fałszywe stwierdzenia „Talmudu” zawarte są w pewnej księdze, którą Żydzi nazywają”Glosami Mojżesza z Egiptu”, a którą sam autor nazwał „Ogłoszeniem oraz ulepszeniem Prawa”; również (są tam zawarte) liczne błędy oraz bluźnierstwa przeciwko wierze Chrystusa, szczególnie zaś to, iż wszyscy, którzy zachowują zalecenia i wiarę Chrystusa, nazywani są heretykami, co po hebrajsku oznacza „minim”. 

Księga ta również mówi, iż Chrystus zbłądził oraz występował przeciwko Bogu i Prawu; a także to, iż Syn Boga bardziej pobłądził niż Mahomet; oraz to, że Chrystus wprowadził większą część świata w błąd polegający na oddawaniu czci innemu Bogu, który nie jest jedynym Bogiem, oraz (polegający) na zniesieniu Prawa, które nadał Bóg; zawiera ona także inne jeszcze bluźnierstwa przeciwko Chrystusowi.

Również wiele poglądów wymierzonych w Chrystusa, chrześcijan oraz osoby zachowujące wiarę Chrystusa zawartych jest w księdze, którą Żydzi nazywają „Glosą Dawida Hiszpana”, a który to (autor) opatrzył glosami „Psałterz”.

Adam Marek Bryszkowski  – lingwista; zajmuje się historią inkwizycji.

źródło: fragmenty z racjonalista.pl 

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => za darmo  SzokWiedzy.pl

Formularz z NeTeS


Photo credit: Adam Jones, Ph.D. – Global Photo Archive via Foter.com / CC BY-SA

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *