Czy życie eonowe jest z łaski czy z uczynków?

 1bcc

Mamy wersety mówiące o życiu eonowym, o zbawieniu z łaski. Z drugiej strony mamy wytyczne, prawa, zasady postępowania skierowane do chrześcijan.

Po co Bóg dał nam zasady wiary, skoro zbawienie jest z łaski?

Zanim przejdziemy do wniosków, zobaczmy wybrane wersety, które mówią o łasce oraz wybrane wersety opisujące zasady wiary.

Wersety o łasce

„Albowiem łaską(5485) zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków/pracy(2041), aby się kto nie chlubił” – Efezjan 2:8-9. 

„Ale teraz niezależnie od prawa(zakonu) objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo(zakon) i prorocy,
i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jeszu Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
i są usprawiedliwieni darmo, z łaski(5485) Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jeszu,
którego Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę, w Jego krwi, dla okazania swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie popełnionych wcześniej grzechów,
dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jeszu.
Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jakie prawo(zakon)? Uczynków/pracy? Bynajmniej, lecz przez prawo(zakon) wiary” – Rzymian 3:21-27. (Jeszu.org)

„A jeśli z łaski(5485), to już nie z uczynków/pracy(2041), bo inaczej łaska nie byłaby już łaską” – Rzymian 11:6. 

Wyraz 2041 érgon oznacza:

biblehub.com:

 • (od ergo „pracować, osiągać”) – praca lub pracownik, który coś osiąga, czyn, działanie.
 • Stronga: czyn, działanie, praca, trud (jako wysiłek lub zajęcie); w domyśle akt – czyn, działanie.

Słownik papierowy:

 • interes, praca zarobkowa.
 • praca jako sztuka, wytwór umysłu,
 • to czego ktoś się podejmuje, przedsięwzięcie,
 • czyn, akt, coś wykonanego, dzieło.

Wersety o zasadach wiary

Nakaz stosowania prawa miłości:

„A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
To jest największe i pierwsze przykazanie.
A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo(zakon) i prorocy” – Mateusza 22:36-40.

Nakaz wiary w imię Chrystusa:

„A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jeszu Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał” – 1 Jana 3:23.

Nakaz uczestniczenia w Pamiątce:

„Na to rzekł im Jeszu: amen, amen, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma życie eonowe(wieczne), a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Albowiem Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto Mnie spożywa, żyć będzie przeze Mnie.
Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na eon(wiek)” – Jana 6:53-58.

Czym jest łaska?

„Albowiem łaską(5485) zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków/pracy, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jeszu do dobrych uczynków/czynów/działań/pracy, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” – Efezjan 2:8-10. 

Pojawiła się bowiem łaska(5485) Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi,
nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jeszu,
który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy” – Tytusa 2:11-15. 

„Usprawiedliwieni więc z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jeszu Chrystusa,
dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” – Rzymian 5:1-2.

Zasady Łaski

Tak samo jak mamy zasady wiary, tak samo mamy zasady łaski. Tak samo jak nie ma jednego przykazania, jednej zasady wiary, tak samo nie ma jednej zasady łaski.

 • Pierwsza zasada łaski: Bóg może zbawić kogo tylko chce.
 • Druga zasada łaski: potrzebna jest wiara – „mamy dostęp przez wiarę do tej łaski„. 

Czyli: wierzymy w Boga Ojca, wierzymy w Jego Syna Jeszu, wierzymy w zasady wiary, które Bóg nakazał nam stosować. Paweł pisze: łaska jest przez wiarę. Również przez wiarę Pan Jeszu obiecał złoczyńcy raj.

 • Kolejne zasady łaski to: 

„Pojawiła się bowiem łaska(5485) Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, korygująca/dyscyplinująca nas, abyśmy odrzucili: bezbożność, światowe pożądliwości, i żyli w tym eonie rozsądnie/z umiarem, sprawiedliwie i pobożnie”  – Tytusa 2:11-12. (oblubienica)

Co mamy w kolejnych zasadach łaski?

Zdobywanie wiedzy, analiza Pism, rozumienie działania świata, realizacja zasad Boga, sprawiedliwość, czyli:

 • żyj sprawiedliwie,
 • żyj zgodnie z zasadami Boga,
 • odrzuć idee, religie i zasady światowe.

W tych zasadach mamy pracę nad sobą, pomaganie innym.

Czym w takim razie są uczynki/praca dla Boga. Pismo pisze: 

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;
ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.
Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje” – Mateusza 6:19-21.

Mamy gromadzić sobie skarby w niebie. Do skarbów możemy zaliczyć i nasze myśli i słowa i czyny, czyli wartości biblijne, takie jak np. miłość, które codziennie pokazujemy. Skarbem może być również nasza praca, nasze uczynki.

Pismo informuje nas, że uczynki/praca jest naszym długiem:

„Pracującemu/czyniącemu, zapłata nie jest liczona według łaski(5485), ale według należności/długu,
ale nie pracującemu/nie czyniącemu, ale wierzącemu w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego jest liczona za sprawiedliwość” – Rzymian 4:4-5. (oblubienica)

Ktoś może być zbawiony z samej wiary: przykład złoczyńcy na krzyżu.

Ale… gdyby złoczyńca nie umarł, to Pan Jeszu mógłby doradzić mu tak jak doradzał innym: „Oto wyzdrowiałeś; nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego” – Jana 5:14. Tak doradził osobie uzdrowionej. Podobnie powiedział do kobiety schwytanej na cudzołóstwie „idź i już więcej nie grzesz” – Jana 8:11. 

Podsumujmy

1 – Zbawienie mamy z łaski.

2 – Do łaski potrzebna jest wiara, czyli jest postawiony warunek. 

3 – Do samego zbawienia, nie potrzebujemy wiedzy, pracy, tylko wiary.

4 – Natomiast, kiedy po dostaniu daru wiary żyjemy, funkcjonujemy na ziemi, to musimy wdrożyć zasady wiary. Gromadzenie skarbów w niebie, praca dla Boga pomoże nam utrzymać wiarę na wysokim poziomie i zasłużyć sobie na zbawienie z łaski, wiedząc o tym, że grzeszymy.

„Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.
Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.
Chcesz zaś poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?
Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Isaaka, syna swego?
Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.
I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.
Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.
W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?
Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa” – Jakuba 2:17-26.

 

Robert Brzoza

 

2 Responses to “Czy życie eonowe jest z łaski czy z uczynków?”

 • Jacek on 9 kwietnia 2024

  Nielogiczne:4 – Natomiast, kiedy po dostaniu daru wiary żyjemy, funkcjonujemy na ziemi, to musimy wdrożyć zasady wiary. Gromadzenie skarbów w niebie, praca dla Boga pomoże nam utrzymać wiarę na wysokim poziomie i zasłużyć sobie na zbawienie z łaski, wiedząc o tym, że grzeszymy.
  musimy = uczynki!
  zasłużyć na zbawienie z łaski-łaska to DAR NIEZASŁUŻONY
  -krótko mówiąc odbieramy robotę Duchowi Świętemu.

 • Robert on 9 kwietnia 2024

  Jacku,
  1 – Zbawienie jest z łaski.
  2 – Do łaski trzeba dodać wiarę – to wystarczy, aby zdobyć zbawienie.
  3 – Do wiary dodajemy własną pracę na rzecz Boga. Ta praca jest naszym długiem, jak pisze Biblia. Praca, miłość, pomaganie innym itd. to gromadzenie skarbów w niebie.
  4 – Duch święty jest naszym pomocnikiem w zdobywaniu skarbów w niebie. Daje nam siłę, pomaga zrozumieć zasady wiary itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *