Droga do Krzyża – część 1

Krzyż, śmierć Chrystusa

Zgodnie z wyliczeniami, najważniejsze święto w roku, czyli Pamiątkę śmierci Chrystusa, obchodzimy 24 marca:

https://jeszu.info/post/najwazniejsze-swieto-chrzescijan-w-2024-roku-kiedy

Przypomnę, że jest to jedyne święto wiary, święto religijne, jakie nakazał obchodzić Chrystus swoim wyznawcom. Inne święta, które obchodzą religie, oprócz Pamiątki są ludzkim dodatkiem.

„Na to rzekł im Jeszu: Amen, amen, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.

Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, ten ma życie eonowe(wieczne), a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Albowiem Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim.

Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze Mnie” – Jana 6:42-46.

Zobaczmy skróconą wersje drogi Chrystusa do śmierci.

Zapraszam do części pierwszej.

1 – Chrystus wygłasza proroctwo o Swojej śmierci:

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z Nim. I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed Moją męką/cierpieniem; powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym.

I wziął kielich, i podziękował, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą; powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże” – Łukasza 22:14-18. (Jeszu.org)

2 – Finansjera żydowska/Nierządnica skazała Chrystusa na śmierć:

Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą(Sanhedryn) i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wiele cudów.

Jeśli Go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w Niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.

A jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród.

A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jeszu miał umrzeć za naród.

A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.

Od tego też dnia naradzali się, aby Go zabić– Jana 11:47-53. (Jeszu.info) 

https://jeszu.info/post/zydowska-finansjera-zabila-chrystusa

3– Chrystus przepowiada zdradę:

Jeszu, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Amen, amen, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda.

Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi.

A jeden z Jego uczniów, ten, którego Jeszu miłował, położył się na piersi Jeszu.

Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest. O kim mówi?

A on, położywszy się na piersi Jeszu, zapytał Go: Panie, kto to jest?

A Jeszu mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judzie(Judasz), synowi Szymona Iskarioty.

A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jeszu: Czyń zaraz, co masz czynić.

Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł.

A ponieważ Judasz był skarbnikiem, przypuszczali niektórzy, iż Jeszu mu rzekł:

Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim.

On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc” – Jana 13:21-30. (Jeszu.org)

https://jeszu.info/post/jaka-tajemnice-przekazal-nam-chrystus-na-krzyzu

4 – Zdrada i schwytanie Chrystusa:

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie.

Gdy znaleźli się na miejscu, powiedział do nich: Módlcie się, aby nie ulec próbie.

A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode Mnie; wszakże nie Moja, lecz Twoja wola niech się stanie.

A ukazał Mu się poseł(anioł) z nieba, umacniający Go.

I pogrążony w boju jeszcze usilniej się modlił; i stał się Jego pot jak krople krwi, spadające na ziemię.

A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku.

I rzekł do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli próbie.

Gdy On jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z dwunastu, imieniem Juda(Judasz), i ten zbliżył się do Jeszu, aby Go pocałować.

Jeszu zaś rzekł do niego: Judo, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?

A ci, którzy byli przy Mim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem?

I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.

A Jeszu odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.

Wtedy rzekł Jeszu do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej, i starszych, którzy podeszli do Niego: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami?

Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na Mnie ręki. Lecz to jest wasza pora i moc ciemności.

Schwytali Go zatem, poprowadzili i wprowadzili do domu arcykapłana. Piotr natomiast podążał w pewnej odległości” – Łukasza 22:39-54. (Jeszu.org) 

https://jeszu.info/post/czy-chrystus-nie-chcial-realizacji-proroctwa-o-swojej-smierci

5 – Powieszenie na krzyżu Króla Judejczyków:

A gdy przyszli na miejsce, zwane Golgota, co znaczy Miejsce Czaszki,

dali Mu do picia wino zmieszane z żółcią; i zasmakował, ale nie chciał pić.

A gdy Go przybili do krzyża, rozdzielili szaty Jego, rzucając o nie losy, po czym usiedli i pilnowali Go.

I umieścili nad Jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jeszu, Król Judejczyków.

Wraz z Nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.

A ci, którzy przechodzili w pobliżu, ubliżali Mu, kiwając głowami, i mówili: Ty, który niszczysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj Siebie Samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zejdź z krzyża.

Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z Niego i mówili:

Innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest Królem Iszraelskim, niech teraz zejdzie z krzyża; a uwierzymy w Niego.

Pokładał ufność w Bogu; niech teraz Go uratuje(wybawi), jeśli Go uznaje, powiedział przecież: Jestem Synem Boga” – Mateusza 27:33-43. (Jeszu.org)

https://jeszu.info/post/czy-chrystus-umarl-na-krzyzu-czy-palu

6 – śmierć Chrystusa:

A gdy nadeszła godzina szósta(dwunasta naszego czasu), ciemność na całej ziemi się stała, aż do godziny dziewiątej(piętnasta naszego czasu).

O godzinie dziewiątej(piętnasta naszego czasu) zawołał Jeszu donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemu Mnie zostawiłeś(opuściłeś)?

A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: Oto Elija(Eliasza) woła.

I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Elija(Eliasz), aby Go zdjąć.

Jeszu zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie.

Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu.

A setnik, który stał naprzeciw, gdy zobaczył, że w taki sposób wydał ostatnie tchnienie, powiedział: Ten człowiek naprawdę był Synem Boga” – Marka 15:33-39. Jeszu.org

https://jeszu.info/post/o-ktorej-godzinie-umarl-chrystus-o-9-wieczorem-czy-o-godzinie-15

Czy jesteś gotowy Czytelniku?

Uczestnictwo w Pamiątce śmierci Chrystusa w tym najważniejszym święcie jest dla chrześcijanina obowiązkiem i dumą.

Aby godnie zjeść chleb i wypić wino, należy spełnić kilka warunków:

„Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie/ogłaszacie, aż przyjdzie.
Z tego powodu, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pana niegodnie/lekceważąco/nieodpowiednie, winien będzie ciała i krwi Pana.
Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z [tego] chleba, i niech pije z tego kielicha.
Kto bowiem je i pije niegodnie/lekceważąco/nieodpowiednie, sąd/wyrok własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego” – 1 Koryntian 11:26-29.

Oto warunki:

1 – Uwierzyć w prawdzie imię Chrystusa:

„A to jest przykazanie Jego, abyśmy uwierzyli w imię Jego Syna, Jeszu Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak dał przykazanie nam” – 1 Jana 3:23.

Zobacz dlaczego: Jeszu-Jesu => https://jeszu.info/post/juz-nie-masz-wyjscia-szach-mat

To imię w języku greckim brzmi – Jesu:

https://jeszu.info/post/jak-brzmi-imie-chrystusa-w-jezyku-greckim

W języku hebrajskim: Jesu i Jeszu. W hebrajskim mamy dwie możliwości wypowiadania tego imienia, ponieważ alfabet hebrajski ma dwie literki do wyboru: s lub sz:

https://jeszu.info/post/jakie-jest-imie-chrystusa-po-hebrajsku-jeszu-czy-jesu 

2 – Zanurzyć się w prawidłowe imię Chrystusa:

„I stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł wyżynne części i przyszedł do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów. I zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Powiedział także do nich: w co więc zostaliście zanurzeni? Powiedzieli: w Jana zanurzeniu(908). Powiedział więc Paweł: Jan w prawdzie zanurzył(907), zanurzeniem(908) zmiany myślenia, mówiąc ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który idzie po nim, to jest w Pomazańca Jeszu.  A gdy to usłyszeli, zostali zanurzeni(907) w imię Pana Jeszu„- Dzieje 19:1-5.

 

Robert Brzoza

 

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *