Grzech Pierworodny. Czy dziecko rodzi się grzeszne?

Grzech pierworodny

„Grzech pierworodny to chrześcijańska doktryna utrzymująca, że ludzie poprzez akt urodzenia dziedziczą skażoną naturę ze skłonnością do grzesznego postępowania potrzebującego odrodzenia. Biblijną podstawę tej wiary można ogólnie znaleźć w Księdze Rodzaju 3 (historia wygnania Adama i Ewy z ogrodu Eden ), w wersecie Psalmu 51:5 („Zrodziłem się w nieprawości i w grzechu poczęła mnie matka moja”), oraz w Liście Pawła do Rzymian 5,12-21 („Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”)” – źródło Wikipedia.

Według doktryny Kościoła Katolickiego, każde dziecko, które rodzi się ma grzech pierworodny. Dopiero jak zostanie „ochrzczone” ten grzech zostaje usunięty.

Czy ta nauka jest biblijna, czy ma potwierdzenie biblijne?

Czy należy dziecko „chrzcić”?

Zobaczmy.

Pierwsze nieposłuszeństwo ludzi

Pierwsi ludzie, Adam i Ewa dostali od Boga proste wytyczne do życia w szczęściu.

Niestety, ale nie przetrwali próby i złamali zasady:

„A przy tym JHWH Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” – Rodzaju 2:16-17. 

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które JHWH Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?  Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!  Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” – Rodzaju 3:1-7. 

„Po czym JHWH Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki/na zawsze” – Rodzaju 3:22.

Konsekwencją nieposłuszeństwa ludzi są kolejne ograniczenia.

Człowiek może żyć do 120 lat: 

„Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy JHWH rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat” – Rodzaju 6:2-3.

Jak usunąć grzech?

„Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!” – Psalm 51:4-9. 

Mamy człowieka uznającego się za grzesznego. Bardzo mocno narzeka na siebie.

Ale… czy naprawdę pokropienie hizopem spowodowałoby oczyszczenie z grzechu?

Raczej nie. Dopiero skrucha, modlitwy, zmiana swojego życia powodują wymazanie grzechów.

Ten temat wyjaśnia Nowy Testament:

„Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte” – 1Koryntian 7:14.

Zobacz, jaką moc sprawczą ma rodzic/rodzice, którzy wierzą w prawdziwego Boga i Chrystusa. Jeżeli tylko utrzymują poziom duchowy na dobrym poziomie, jeżeli żyją w prawdzie biblijnej, to ich postawa uświęca swoje dzieci.

To jest kluczowy werset w tym temacie. Nie wiadomo dlaczego nie jest on analizowany przez religie. 

Czy „chrzest” gładzi grzechy?

W religiach używają słowo „chrzest”, jednak słowo jakie używa Biblia tłumaczymy na: zanurzenie w wodzie.

„A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się zanurzyć i obmyj grzechy swoje, wzywając imienia Jego” – Dzieje 22:16.

„Tej (wody) odpowiednikiem jest zanurzenie, które i nas teraz zbawia, a jest nie pozbyciem się brudu ciała, lecz skierowanym do Boga wezwaniem dobrego sumienia, przez zmartwychwstanie Jeszu Chrystusa, który wstąpił do nieba, siedzi na prawicy Boga, a poddani mu są posłowie(aniołowie) i zwierzchności, i moce” – 1Piotra 3:21-22.

Obowiązkiem każdego sługi Boga jest zanurzenie się w prawidłowe imię Chrystusa: Jeszu-Jesu. Zanurzenie, to obmycie starych grzechów, to akt wiary, to deklaracja wiary.

W wielu religiach „chrzczą”, czyli zanurzają małe dzieci. Nie ma w Biblii takiej nauki, aby zanurzać dzieci. Dziecko jest czyste duchowo, dzięki swoim bogobojnym rodzicom. Gdy dorośnie, wpływ otoczenia kształtuje je na: dobro lub zło. W każdej chwili może zamienić zło w dobro, jeżeli tylko zrozumie zasady wiary, jeżeli będzie chciało służyć prawdziwemu Bogu. Wtedy, zanurzy się i stare grzechy są usuwane.

Biblia wyraźnie pisze, że dziecko jest czyste duchowo, dzięki swoim bogobojnym rodzicom: „W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte„.

Kiedy rodzice chronią swoje dziecko? 

Każdy rodzic, który chce chronić swoje dziecko, powinien mocno przeanalizować te wersety, pogłębiać zasady wiary, zmieniać swoje życie i zanurzyć się w prawidłowe imię Chrystusa:

„W odpowiedzi rzekł do niego Jeszu: «Amen, amen powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z góry(na nowo, ponownie), nie może zobaczyć królestwa Bożego».
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jeszu: Amen, amen, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Tchnienia(Ducha), nie może wejść do Królestwa Bożego.
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Tchnienia, tchnieniem jest.
Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się narodzić z góry” – Jana 3:3-7.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” – 2Koryntian 5:17. 

„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jeszu Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” – 1 Jana 1:7. 

„Ale teraz niezależnie od prawa(zakonu) objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo(zakon) i prorocy,
i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jeszu Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jeszu,
którego Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę, w Jego krwi, dla okazania swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie popełnionych wcześniej grzechów,
dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jeszu” – Rzymian 3:21-26.

Czy wszyscy zgrzeszyli?

„Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;
albowiem już przed prawem(zakonem) grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy prawa(zakonu) nie ma;
lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.
Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego Człowieka, Jeszu Chrystusa.
I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek(wystepek) przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków(występków).
Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez Jednego, Jeszu Chrystusa.
A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia Jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu.
Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo Jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia” – Rzymian 5:12-19.

Zobaczmy, jak swój wywód podsumowuje apostoł Paweł:

Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia” – Rzymian 5:19.

Nieposłuszeństwo jednego człowieka, spowodowało uczynienie grzechów przez wielu ludzi. Jednak rodzice uświęcają to dziecko.

Podsumowanie

Mamy naukę, która mówi: bogobojni rodzice uświęcają swoje dziecko, czyli dziecko jest czyste duchowo.

Jeżeli rodzice nie wierzą w Boga lub żyją w fałszywych religiach-wierzą w doktryny religijne, to dziecko będzie miało szansę poznać prawdę biblijną. Kiedy ją pozna to samo zdecyduje, co zrobić: czy zanurzyć się w imieniu prawdziwego Chrystusa czy nie. Na tym właśnie polega wolna wola dana przez Boga.

Zanurzenie małego dziecka nie ma większego sensu. Dziecko nowonarodzone mają chronić rodzice, a sam akt zanurzenia nie jest sztuczką czary-mary, która ochroni przed złem.

Z tego wynika, że dorośli mają mechanizm odpuszczania grzechów przez Chrystusa, natomiast dzieciom pomagają w tym rodzice. 

Zapraszam do drugiej części artykułu: „Grzech pierworodny – czy cały czas żyjemy w grzechu?”:

https://zastopujczas.pl/biblia/grzech-pierworodny-czy-caly-czas-zyjemy-w-grzechu

 

 

Robert Brzoza

 

Przeczytaj koniecznie:

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *